Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

Master’s Seminar and Dissertation

2022L

Kod przedmiotu68S2-SMPD4
Punkty ECTS 9
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńNa seminarium magisterskim student(ka) rozwija i utrwala umiejętność przygotowania tekstu naukowego (z poszanowaniem praw autorskich), wykorzystującego istniejący stan wiedzy oraz własne badania naukowe. Poszerza wiedzę z wybranego zagadnienia z zakresu logopedii i przedstawia ją we właściwy formalnie i merytorycznie sposób. Rozwija umiejętność dyskusji i dociekań badawczych z wykorzystaniem różnego typu źródeł
Opis wykładówIA:Na seminarium magisterskim student(ka) rozwija i utrwala umiejętność przygotowania tekstu naukowego (z poszanowaniem praw autorskich), wykorzystującego istniejący stan wiedzy oraz własne badania naukowe. Poszerza wiedzę z wybranego zagadnienia z zakresu logopedii i przedstawia ją we właściwy formalnie i merytorycznie sposób. Rozwija umiejętność dyskusji i dociekań badawczych z wykorzystaniem różnego typu źródeł.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Umberto Eco , Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007 2) Gianfranco Gambarelli , Praca dyplomowa i doktorska: zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie , CeDeWu, 2015 3) Adam Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, PWN, 2008 4) Steven Pinker, Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku, Smak Słowa, 2016
Literatura uzupełniająca
UwagiSpis literatury odnosi się do techniki pisania prac dyplomowych. Bibliografia przedmiotu zostanie dobrana i przedstawiona indywidualnie w zależności od wybranej przez seminarzystów tematyki prac. W zależności od specyfiki tematycznej seminarium i decyzji promotorów może być również wykorzystywana inna literatura podstawowa i uzupełniająca niż ta podana w sylabusie.