Terapia logopedyczna dzieci z mniejszości narodowych i etnicznych

Speech-Language Therapy for Children from National and Ethnic Minorities

2022L

Kod przedmiotu68S2-TLDMN
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marzenna Zaorska , Istota i specyfika działań logopedycznych wobec dzieci ze środowiska romskiego edukujących się w szkole podstawowej ogólnodostępnej,, t. lipiec, , „Forum Logopedy”, , 2015, s. s. 41-42. 2) Raport, Czwarty raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej,, Rząd RP, , 2013 3) Strategia, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, , Ministerstwo Informatyzacji i Cyfryzacji, , 2013 4) Strategia , Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, , (KOM(2010)2020), Bruksela, , 2010 5) Zaorska Marzenna , Istota i specyfika działań logopedycznych wobec dzieci ze środowiska romskiego edukujących się w szkole podstawowej ogólnodostępnej, „Forum Logopedy”, lipiec-sierpień , 2015, s. 41-42 6) Strategia , Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, Ministerstwo Informatyzacji i Cyfryzacji, Warszawa , 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi