Zaburzenia wymowy

Speech Articulation Disorders

2021L

Kod przedmiotu68S2-ZABW
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pluta-Wojciechowska D., Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń, Ergo-Sum, 2017 2) Stasiak J. , Postępowanie logopedyczne w przypadku dyslalii, (w:) S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak red., Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, s.228-236, UMCS, 2015 3) Konopska L., Postępowanie logopedyczne w wypadku osób z wadą zgryzu (w:) S. Grabias i in. red., Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, UMCS, 2015, s. 627-655 4) Ostapiuk B. , Postępowanie logopedyczne u osób z dyslalią i ankyloglosją, (w:) S. Grabias i in. red., Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego., UMCS , 2015, s. 655-686 5) Wysocka M., Zaburzenia prozodii mowy (w:) S. Grabias, M. Kurkowski red., Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, UMCS, 2012, s. 129-164 6) Sołtys-Chmielowicz A., Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka. , Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi