Analiza błędów w pisaniu

2019L

Kod przedmiotu1468S2-ABP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceFonologia
Wymagania wstępneKursowa wiedza z zakresu przedmiotu wprowadzającego, a także podstawowa wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu fonetyki języka polskiego, nauki o języku oraz zaburzeń kompetencji językowych i komunikacyjnych
Opis ćwiczeńBłędy w pisaniu jako wynik nieznajomości normy ortograficznej, rozbieżności między wymową i pisownią (odwzorowanie prawidłowej i błędnej wymowy) oraz jako symptom zaburzeń kompetencji komunikacyjnych. Sprawność grafomotoryczna – istota, trudności. Analiza językoznawcza i logopedyczna błędów w pisaniu (ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem nieopublikowanych materiałów własnych).
Opis wykładów-
Cel kształceniaUmiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy o błędach w pisaniu w profilaktyce, diagnostyce i terapii zaburzeń komunikacji językowej. Wykształcenie umiejętności problemowej (krytycznej) analizy tekstów pisanych w aspekcie opisowym, normatywnym i patologicznym.
Literatura podstawowa1) Domagała A., Mirecka U., Zaburzenia komunikacji pisemnej, Harmonia, 2017 2) Mirecka U., O błędach w pisaniu identyfikowanych jako symptomy zaburzeń funkcji słuchowych, (w:) G. Krasowicz-Kupis (red.) Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy, Harmonia, 2009 3) Domagała A., Mirecka U., Grafomotoryka w diagnozie logopedycznej, "Logopedia", t. 38, UMCS, 2009, s. 215-227 4) Mirecka U., Obraz trudności w komunikacji językowej i pisemnej ... (w:) Logopedia u progu XXI wieku, M. Młynarska, T. Smereka (red.), MKwadrat, 2010, s. 94-101 5) Domagała A., Mirecka U., Trudności grafomotoryczne (w:) S. Grabias, M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Wydawnictwo UMCS, 2012, s. 195 – 209; 6) Łobos A., Błędy w zapisie jako odwzorowanie prawidłowej i nieprawidłowej wymowy, Logopeda 1(1), Polski Związek Logopedów, 2005, s. 67 - 73 7) Panasiuk J. , Zaburzenia czynności czytania i pisania, "Logopedia", t. 36, UMCS, 2007, s. 171-214 8) Panasiuk J. , Zaburzenia czynności pisania i czytania u chorych z afazją w perspektywie komunikacyjnej, Conversatoria Linguistica, UPH Siedlce, 2007, s. 39 - 59 9) Domagała A., Mirecka U., Profil sprawności grafomotorycznych, PTPiP, 2010 10) Domagała A., Mirecka U., Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat, "Komunikacja językowa i jej zaburzenia", UMCS, 2010 11) Domagała A., Mirecka U., Analiza wytworów czynności grafomotorycznych dzieci w wieku 7-13 lat, (w:) S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.) Logopedia. Wybrane aspekty historii teorii i praktyki, Harmonia, 2012, s. 337-344
Literatura uzupełniająca1) Kwaśniewska M., wyd. Kielce Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego, Graficzna i ortograficzna poprawność pisma uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, 2000r., tom 2) Rączka K., wyd. UMCS, Analiza językoznawcza wybranych błędów ortograficznych, "Logopedia", 2003r., tom , 217- 232s. 3) Starz R., wyd. Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego, Odchylenia od norm ortograficznych w wypracowaniach uczniów w wieku 10-14 lat, 2000r., tom 4) Wrońska J., Nowak E, wyd. UMCS, Dysgrafia – problemy diagnozy (w:) M. Kostka-Szymańska , G. Krasowicz-Kupis (red.), Dysleksja. Problem znany czy nieznany?,, 2007r., tom , 93-99s. 5) Skrzetuska E., wyd. UMCS, Przyswajanie pisma przez ucznia ze słabym widzeniem w klasach 1-3, 2005r., tom
Uwagi