Dykcja i autokorekcja

2019Z

Kod przedmiotu1468S2-DYKA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneObowiązuje wygodny strój do ćwiczeń dykcyjnych w ruchu.
Opis ćwiczeńPrzedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw teorii i praktyki dykcji i autokorekcji. Ważną część treści ćwiczeń (głównie trening dykcyjno-głosowo-oddechowy w ruchu) stanowi praca nad prawidłową artykulacją, fonacją i oddechem. Wiele uwagi poświęca się ćwiczeniom indywidualnym, podczas których student prezentuje logotomy, lingwołamki, wierszyki dykcyjne oraz fragmenty tekstu (proza, wiersz) w okolicznościach publiczności, ćwicząc przy tym dykcję i zajmując się autokorekcją.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studenta z kulisami pracy nad autokorekcją wymowy i szeroko rozumianą dykcją. To także intensywna praca nad oddechem i emisją głosu, które mają niekwestionowany wpływ na kształt słowa. Przedmiot ma za zadanie utrwalenie nawyków poprawnej wymowy, a także ocenę, analizę i korekcję wymowy błędnej. Ćwiczenia mają za zadanie osiągnięcie przez studenta jak najwyższej precyzji artykulacyjnej i podniesienie świadomości wymawianiowej przyszłego logopedy poprzez rozwijanie słuchu fonemowego przyszłego logopedy. Celem przedmiotu jest również wyeliminowanie regionalizmów fonetycznych i dążenie do posługiwania się przez studenta wzorcową wymową polską. Student potrafi samodzielnie pracować nad artykulatorami, doskonalić wymowę, dbać o zdrową emisję i rozwijać możliwości oddechu fonacyjnego.
Literatura podstawowa1) Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013 2) Walczak-Deleżyńska M., Aby język giętki… Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej, PWST Wydział Zamiejscowy Wrocław, 2004 3) Bednarek D., Ćwiczenia Wyrazistości wymowy, DSWE TWP Wrocław, 2005 4) Przybysz –Piwko M. red. , Emisja głosu nauczyciela wybrane zagadnienia, CODN, 2006
Literatura uzupełniająca1) Wieczorkiewicz B., wyd. Art Program, Sztuka mówienia. Poradnik, 1998r., tom
Uwagibrak