Interdyscyplinarne nauczanie zintegrowane w logopedii

2019L

Kod przedmiotu1468S2-INZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceFizjologia i patologia okresu rozwojowego
Wymagania wstępnekursowa wiedza z zakresu przedmiotu wprowadzającego oraz podstawowa wieda, umiejętności i kompetencje z zakresu patologii narządów mowy
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówWybrane aspekty patologii aparatu mowy i ich wpływ na funkcjonowanie psychospołeczne i komunikację. Wady rozszczepowe - aspekt medyczny i logopedyczny. Wady zgryzu i nieprawidłowości zębowe. Leczenie zespołowe wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych. Pierścień chłonny gardła. Wpływ przewlekłych stanów zapalnych górnych dróg oddechowych na wymowę. Ograniczenie sprawności mięśnia okrężnego warg. Funkcje oddechowe, pokarmowe, warunki zgryzowe i artykulacja - wzajemne powiązanie, norma i patologia. Wymowa osób z wadą zgryzu. Zastosowanie medycznej oceny warunków twarzowo-szczękowo-zgryzowych w praktyce logopedycznej. Fonochirurgia. Zasady współpracy pomiędzy logopedą a foniatrą, laryngologiem, chirurgiem, stomatologiem i ortodontą . Wykorzystanie diagnozy foniatrycznej, laryngologicznej i ortodontycznej w diagnozie i terapii logopedycznej.
Cel kształceniaNabycie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy dla prawidłowego rozpoznania przyczyn zaburzeń mowy oraz doboru metod terapeutycznych i dalszego adekwatnego skierowania do specjalistycznej opieki medycznej. Rozwijanie umiejętności diagnozowania logopedycznego.
Literatura podstawowa1) Milewski S., Kuczkowski J., Kaczorowska - Bay K. (red.), Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis, 2014 2) Hortis-Dzierzbicka M., Stecko E, Mowa pacjenta z rozszczepem podniebienia. Studium foniatryczno-logopedyczne, Warszawa, 2005 3) Hortis-Dzierzbicka M. i inni, Znaczenie diagnostyki endoskopowej w ocenie wpływu przerostu układu adenoidalnego gardła na rezonans nosowy i artykulację w wieku rozwojowym , Logopedia 43-44, Lublin, 2014, s. . 217-225 4) Obrębowski A., Anatomiczne i fizjologiczne podstawy zaburzeń mowy, Logopeda 20", Lublin, 1993 5) Błeszyński J. (red.),, Medycyna w logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis, 2013 6) Konopska L., Wymowa osób z wadą zgryzu, Szczecin, 2005 7) Obrębski A. (red.), Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań, 2008 8) Stecko E., Zapiski z pracy logopedy, ES, 2012 9) Piechnik B., Diagnoza laryngologiczno-foniatryczna (w:) Grabias s. i in. red., Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin UMCS, 2015, s. 111-116
Literatura uzupełniająca1) Aleksandrowicz R., Ciszek B., wyd. PZWL, Anatomia kliniczna głowy i szyi, 2009r., tom 2) Hortis-Dzierzbicka M., wyd. Warszawa, Nasofiberoskopia w ocenie zastosowania płata gardłowego w niewydolności podniebienno-gardłowej u pacjentów z rozszczepem podniebienia, 2004r., tom 3) Kubik W, wyd. Warszawa, Anatomia, fizjologia, patologia narządów głosu, mowy i słuchu - materiały dla studium logopedii , 1995r., tom 4) Łabiszewska-Jaruzelska F, wyd. Warszawa, Etiologia zaburzeń w obrębie narządu żucia (w) Ortopedia szczękowa. Zasady i praktyka, 1995r., tom
Uwagi