Lingwistyczna analiza tekstu w normie i patologii

2019Z

Kod przedmiotu1468S2-LAT
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu gramatyki i semantyki języka polskiego.
Opis ćwiczeńPodczas ćwiczeń omawiana będzie hierarchiczna struktura języka i tekstu oraz jej zaburzenia na różnych poziomach, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu składniowego (w odniesieniu do zdania pojedynczego i złożonego), świadomości wyrazu i problematyki spójności tekstu. Nacisk położony jest na analizę zgodnych z normą oraz zaburzonych tekstów dzieci i dorosłych.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem zajęć jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie do badania lingwistycznego tekstów w aspekcie logopedycznym. Główne zadanie spotkań to wykształcenie umiejętności analizy zdań i tekstów (monologów i polilogów) dzieci oraz osób dorosłych: odgraniczanie tekstów poprawnych od zaburzonych, wskazywanie zaburzeń na poszczególnych poziomach języka (systemu) i tekstu.
Literatura podstawowa1) Łuczyński E., Rozgryzając tajniki mowy. Wiedza o języku polskim dla logopedów, , Gdańsk, 2011 2) Nagórko A., , Zarys gramatyki polskiej, Warszawa, 1996 3) Wilkoń A., Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków, 2002
Literatura uzupełniająca1) Bartmiński J., Boniecka B. (red.), 1998, Tekst. Problemy teoretyczne, Lublin. S. Grabias, 2003, Język w zachowaniach społecznych, Lublin. Porayski-Pomsta J. (red.), 2008, Mowa i język w perspektywie dydaktycznej, logopedycznej i rozwojowej, Warszawa. Porayski-Pomsta J. (red.), 20005, Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej, Warszawa. M. Olma, 2007, Rozwój niektórych kategorii fleksyjnych rzeczownika i czasownika u dziecka w wieku do 5 lat. Cz. 1, Poradnik Językowy, z. 8, s. 80-92. Borowiec H., 2005, Relacja celowości w języku 6-letnich dzieci, Logopedia, t. 34, s. 65-76. Maciejewska A., 2007, Świadomość wyrazu a zaburzenia komunikacji językowej, Conversatoria Linguistica, R. 1, s. 13-25. Panasiuk J., 2001, Sprawność językowa a sprawność komunikacyjna u osób po uszkodzeniach mózgu, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), Band 4, pod red. Kathrin Böttger, Sabine Dönninghaus i Roberta Marzariego, Monachium, s. 170-180., tom
UwagiZagadnienia będą uwzględniać specyfikę poszczególnych tekstów oraz potrzeby i zainteresowania studentów.