Pierwsza pomoc przedmedyczna

2019Z

Kod przedmiotu1468S2-PPP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające--
Wymagania wstępne--
Opis ćwiczeńWzywanie pomocy. Udzielanie pomocy przedmedycznej w wypadku zranienia, złamania, oparzenia, omdlenia, krwotoku z nosa, zatrucia, udławienia, porażenia prądem, urazu głowy, ataku serca, ataku padaczki, uszkodzenia ciałem obcym.
Opis wykładów--
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studenta z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz wykształcenie umiejętności związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej oraz zachowaniem na miejscu wypadku.
Literatura podstawowa1) Sejm RP, Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. DzU 2006 nr 191 poz. 1410., Warszawa, 2006 2) ., Pierwsza pomoc przedmedyczna: zeszyt instruktażowy, Warszawa , 2000
Literatura uzupełniająca1) Jan Szumiał, wyd. Warszawa , Wypadek drogowy - pierwsza pomoc. Poradnik ratownika., 2007r., tom
Uwagi