Psychogenne zaburzenia mowy

2020L

Kod przedmiotu1468S2-PZM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającelingwistyczna analiza tekstu w normie i patologii, wybrane aspekty zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, neuropsychologia kliniczna
Wymagania wstępnekursowa wiedza z zakresu przedmiotów wprowadzających oraz podstawowa wiedza z zakresu psychiatrii
Opis ćwiczeńZaburzenia psychiczne - definicje i klasyfikacje. Zaburzenia języka i komunikacji a zaburzenia psychiczne. Zaburzenia psychogenne w logopedii - wyjaśnienie znaczeń terminu. Specyfika opieki logopedycznej w przebiegu zaburzeń psychicznych - problemy diagnozy i terapii. Nowoczesna diagnostyka języka i mowy w zaburzeniach psychicznych. Diagnoza i terapia logopedyczna w spektrum zaburzeń autyzmu, zaburzeniach komunikacji społecznej (pragmatycznych), nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi, mutyzmie wybiórczym, schizofrenii. Charakterystyka języka w zaburzeniach osobowości, zaburzeniach afektywnych. Zaburzenia głosu i zaburzenia połykania w psychiatrii. Zaburzenia płynności mowy w psychiatrii. Rola zespołu interdyscyplinarnego – zakres, możliwości, potrzeby. Profilaktyka zaburzeń psychicznych - rola logopedy. Analiza tekstów i nagrań wideo w celu scharakteryzowania specyficznych cech językowych i komunikacyjnych składających się na zaburzenia mowy o podłożu psychicznym.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem kształcenia jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na postawienie trafnej diagnozy logopedycznej i prowadzenie terapii logopedycznej zaburzeń mowy u osób z zaburzeniami psychicznymi.
Literatura podstawowa1) Woźniak T., Schizofazja (w:) Grabias S., Kurkowski M. (red.) Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin UMCS, 2012, s. 645-678 2) Czernikiewicz A., Woźniak T., Diagnoza psychogennych zaburzeń mowy, Sopot: Gdańskie wydawnictwo psychologiczne, 2012 3) Woźniak T., Schizofazja. Zasady postępownia logopedycznego, Lublin UMCS, 2015, s. 1109-1126 4) Woźniak T., Kreatywność a destrukcja zachowań osób chorych na schizofrenię, t. 30, Logopedia, 2002, s. 143-154 5) Woźniak T., Czernikiewicz A., Krótka skala oceny schizofazji (KSOS), t. IV,4, Badania nad schizofrenią, 2002/2003, s. 569-575 6) Greenspan S. , Dotrzeć do dziecka z autyzmem, WUJ, 2014 7) Błeszyński M., Mowa i język dzieci z autyzmem., Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, 1998 8) Bobkowicz-Lewartowska M., Autyzm dziecięcy - zagadnienia diagnozy i terapii, Oficyna Wydawnicza Impuls, 1992 9) Lipski W. , Standard postępowania logopedycznego w przypadku autyzmu (w:) Grabias S., Woźniak T., Panasiuk J. Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, UMCS, 2015, s. 461 - 516 10) Panasiuk J., Kaczyńska-Haładyj M., Postępowanie logopedyczne w przypadku osób dorosłych z zespołem Aspergera, (w:) Grabias S., Woźniak T., Panasiuk J. Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, UMCS, 2015, s. 517-554 11) Woźniak T. , Schizofazja. Zasady postępowania logopedycznego, (w:)Grabias S., Woźniak T., Panasiuk J. Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, UMCS, 2015 12) Pisula E., Danielewicz D., Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem, Impuls, 2010 13) Johnson M., Wintgens A., Mutyzm wybiórczy. Kompendium wiedzy, Harmonia, 2019 14) Olechnowicz H., Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca1) Woźniak T., Narracja w schizofrenii, UMCS, 2005 2) Woźniak T., Zaburzenia języka w schizofrenii, UMCS, 2000 3) Popielarska A. red, Psychiatria wieku rozwojowego, PZWL, 1989 4) Mazurkiewicz J., Zarys psychiatrii psychofizjologicznej, PZWL, 1980 5) Bilikiewicz A. , Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, 2003
Uwagi