Parcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego

2019Z

Kod przedmiotu1468S2-PZRP
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu rozwoju psychoruchowego człowieka.
Opis ćwiczeńPojęcie rozwoju psychoruchowego i czynniki go warunkujące. Tempo, rytm i dynamika zmian rozwojowych. Typologia zaburzeń rozwoju psychomotorycznego. Przyczyny zaburzeń rozwoju psychomotorycznego. Patomechanizmy zaburzeń rozwoju psychoruchowego. Zaburzenia motoryczne (ruchowe) – niezręczność całego ciała, niezręczność manualna. Zaburzenia procesów orientacyjno-poznawczych – mikrozaburzenia spostrzegania wzrokowego (dysfunkcje korowego ośrodka wzrokowego), zaburzenia analizy i syntezy słuchowej. Zaburzenia napędu psychoruchowego – zahamowanie i nadpobudliwość. Zaburzenia emocjonalno-motywacyjne – zaburzenia nerwicowe, obojętność uczuciowa, nadpobudliwość emocjonalna, agresja dziecięca.
Opis wykładów--
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zaznajomienie z problemami związanymi z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego o charakterze częściowym, wskazanie typowych cech rozwojowych i odróżnienie ich od zaburzeń rozwojowych.
Literatura podstawowa1) Czapiewska E. , Zaburzenia rozwoju językowego a trudności w czytaniu. , t. 1 – 2, Biuletyn Logopedyczny, 2007, s. 61 – 64 2) Bogdanowicz M. , Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria – diagnoza – terapia (wyd. 4). , Warszawa: CMP PP, 2000 3) Bogdanowicz M., Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu w świetle klasyfikacji medycznych, psychologicznych i pedagogicznych., t. X, Audiofonologia, 1997, s. 145 – 159
Literatura uzupełniająca1) Smoczyńska M., Wczesne interwencje u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. W; H. Mierzejewska, M. Przybysz-Piwko (red.), Teoretyczne podstawy metod usprawniania mowy. Afazje i zaburzenia mowy. , Warszawa: UW i Towarzystwo Kultury Języka., 2000, s. 45 – 54 2) Leonard L. B. , SLI – Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego. Przeł. H. Hernik. , Gdańsk: GWP., 2006 3) Górnicki B., Kowalczyk Z. (red.), Diagnostyka i terapia małego dziecka., Warszawa: PZWL., 1978
Uwagi