Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

2019L

Kod przedmiotu1468S2-SMPD2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zasad prowadzenia własnych badań i tworzenia pisemnych prac naukowych.
Opis ćwiczeńNa seminarium magisterskim student(ka) rozwija i utrwala umiejętność przygotowania tekstu naukowego (z poszanowaniem praw autorskich), wykorzystującego istniejący stan wiedzy oraz własne badania naukowe. Poszerza wiedzę z wybranego zagadnienia z zakresu logopedii i przedstawia ją we właściwy formalnie i merytorycznie sposób. Rozwija umiejętność dyskusji i dociekań badawczych z wykorzystaniem różnego typu źródeł.
Opis wykładówNie prowadzi się wykładów z tego przedmiotu.
Cel kształceniaCelem seminarium magisterskiego jest rozwijanie i utrwalanie umiejętności przestrzegania jakości merytorycznej oraz normy językowej, stylistycznej i gatunkowej w odniesieniu do kompozycji rozbudowanego pisemnego tekstu naukowego oraz prowadzenie własnych działań badawczych z wykorzystaniem istniejącej podbudowy teoretycznej oraz udokumentowanie ich efektów w postaci pisemnej pracy dyplomowej z zakresu logopedii.
Literatura podstawowa1) Umberto Eco , Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007 2) Gianfranco Gambarelli , Praca dyplomowa i doktorska: zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie , CeDeWu, 2015 3) Adam Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, PWN, 2008 4) Steven Pinker, Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku, Smak Słowa, 2016
Literatura uzupełniająca1) Andrzej Pułło, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze Le, 2003 2) Joanna Wrycza-Bekier, Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy, Helion, 2011
UwagiSpis literatury odnosi się do techniki pisania prac dyplomowych. Bibliografia przedmiotu zostanie dobrana i przedstawiona indywidualnie w zależności od wybranej przez seminarzystów tematyki prac. W zależności od specyfiki tematycznej seminarium i decyzji promotorów może być również wykorzystywana inna literatura podstawowa i uzupełniająca niż ta podana w sylabusie.