Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

2020L

Kod przedmiotu1468S2-SMPD4
Punkty ECTS 9
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zasad prowadzenia własnych badań i tworzenia pisemnych prac naukowych.
Opis ćwiczeńNa seminarium magisterskim student(ka) rozwija i utrwala umiejętność przygotowania tekstu naukowego (z poszanowaniem praw autorskich), wykorzystującego istniejący stan wiedzy oraz własne badania naukowe. Poszerza wiedzę z wybranego zagadnienia z zakresu logopedii i przedstawia ją we właściwy formalnie i merytorycznie sposób. Rozwija umiejętność dyskusji i dociekań badawczych z wykorzystaniem różnego typu źródeł.
Opis wykładówNie prowadzi się wykładów z tego przedmiotu.
Cel kształceniaCelem seminarium magisterskiego jest rozwijanie i utrwalanie umiejętności przestrzegania jakości merytorycznej oraz normy językowej, stylistycznej i gatunkowej w odniesieniu do kompozycji rozbudowanego pisemnego tekstu naukowego oraz prowadzenie własnych działań badawczych z wykorzystaniem istniejącej podbudowy teoretycznej oraz udokumentowanie ich efektów w postaci pisemnej pracy dyplomowej z zakresu logopedii.
Literatura podstawowa1) Umberto Eco , Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007 2) Gianfranco Gambarelli , Praca dyplomowa i doktorska: zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie , CeDeWu, 2015 3) Adam Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, PWN, 2008 4) Steven Pinker, Piękny styl. Przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku, Smak Słowa, 2016
Literatura uzupełniająca1) Joanna Wrycza-Bekier, wyd. Helion, Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy, 2011r., tom 2) Andrzej Pułło, wyd. Wydawnictwo Prawnicze Le, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, 2003r., tom
UwagiSpis literatury odnosi się do techniki pisania prac dyplomowych. Bibliografia przedmiotu zostanie dobrana i przedstawiona indywidualnie w zależności od wybranej przez seminarzystów tematyki prac. W zależności od specyfiki tematycznej seminarium i decyzji promotorów może być również wykorzystywana inna literatura podstawowa i uzupełniająca niż ta podana w sylabusie.