Tyflologopedia

2020Z

Kod przedmiotu1468S2-TYF
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak przedmiotów wprowadzających.
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych pojęć związanych z zagadnieniami logopedii (szczególnie terapii logopedycznej) oraz pedagogiką specjalną.
Opis ćwiczeńRola wzroku w życiu ludzkim – 2 godz. Mechanizmy kompensacja uszkodzenia widzenia – 2 godz. Specyfika funkcjonowania osób niewidomych i słabo widzących w różnych okresach rozwojowych (wczesne, średnie, późne dzieciństwo oraz okres dorosłości) – 6 godz. Rozwój mowy i kompetencji komunikacyjnych u osób z zaburzeniami wzroku oraz możliwości terapii logopedycznej – 4 godz. Kolokwium pisemne (test) – 1 godz.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia – definicje. Klasyfikacje działań tyflologicznych – 3 godz. Klasyfikacje uszkodzeń wzroku i osób z danymi uszkodzeniami – 2 godz. Ogólna specyfika funkcjonowania osób z zaburzeniami widzenia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki komunikacji – 2 godz. Historia wspomagania, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową na świecie i w Polsce – 4 godz. Polski Związek Niewidomych – 2 godz. Wybitne postaci osób niewidomych i słabo widzących – 2 godz.
Cel kształceniaZapoznanie ze specyfiką rozwoju oraz psychospołecznego funkcjonowania osób (dzieci, młodzieży, osób dorosłych) z niepełnosprawnością wzrokową, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru komunikacji, jak również z istotą, ukierunkowaniem, możliwościami i metodyką terapii logopedycznej takich osób.
Literatura podstawowa1) Maria Grzegorzewska , Zjawisko kompensacji u niewidomych i głuchych. W: Wybór pism, PWN, Warszawa , 1964 2) Majewski Tadeusz, Tyflopsychologia rozwojowa: psychologia dzieci niewidomych i słabo widzących, PZN, Warszawa , 2002 3) Majewski Tadeusz, Psychologia niewidomych i niedowidzących, PWN, Warszawa , 1983 4) Zaorska Marzenna , Istota i szczególność zaburzeń mowy oraz terapii logopedycznej dzieci z niepełnosprawnością wzrokową, „Forum Logopedy”, nr 7, 2015, s. 46-50 5) Zaorska Marzenna , Tyflologopedia jako subdyscyplina szczegółowa logopedii oraz element jej współczesnej koncepcji strukturalnej, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 1 (22), 2016, s. 149-161
Literatura uzupełniająca1) Zaorska Marzenna , wyd. UAM, Poznań, Czy niewidomi „widzą” siebie jako „Innych” w obszarze funkcjonowania intelektualnego i społecznego. W: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów, I. Chrzanowska, Beata Jachimczak, Katarzyna Pawelczak (red.), 2013r., tom , 175-200s. 2) Zaorska Marzenna , wyd. „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, nr 1, Poczucie „inności” u osób niewidomych i osób z resztkami wzroku w sferze funkcjonowania psychicznego, fizycznego i emocjonalnego, 2013r., tom , 37-57s.
UwagiZagadnienia dotyczące pisma brajlowskiego będą zrealizowane w ramach przedmiotu: Komunikacja alternatywna i wspomagająca.