Warsztaty logopedii klincznej

2020Z

Kod przedmiotu1468S2-WLK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceinterdyscyplinarne nauczanie zintegrowane w logopedii, neurologia kliniczna, anatomia kliniczna, fizjologia i patologia okresu rozwojowego, neurolingwistyka, neuropsychologia kliniczna
Wymagania wstępnekursowa wiedza z zakresu przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńZawód logopedy klinicznego w praktyce: narzędzia i pomoce logopedyczne stosowane w logopedii klinicznej; umiejętność nawiązywania kontaktu z pacjentem i jego opiekunem; Studia przypadków z onkologopedii oraz pacjentów z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. Pacjent z uszkodzeniem nerwu twarzowego. Pacjent z zaburzeniami głosu. Poszczególne etapy pracy w logopedii klinicznej; prawidłowe przeprowadzanie diagnozy i konstruowanie programu terapii Zajęcia częściowo realizowane przy wykorzystaniu gabinetu logopedycznego i sali do obserwacji zajęć logopedycznych, gdzie studenci obserwują pracę logopedy z pacjentem, a następnie omawiają jej przebieg.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest wykształcenie u studenta praktycznych umiejętności stawiania trafnej diagnozę oraz planowania i przeprowadzania skutecznej terapii logopedycznej osób w różnym wieku i z różnymi deficytami w komunikacji językowej w zakresie logopedii klinicznej.
Literatura podstawowa1) .Cytowska B., Winczura.B , Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Impuls, Kraków, 2006 2) Porayski-Pomsta J. red., Diagnoza i teraia w logopedii, Elipsa, 2008 3) Cytowska B.,Wilczura B., Stawarski A.(red.), Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Impuls, 2008 4) Porayski=Pomsta J., Przybysz-Piwko (red.), Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka, Warszawa, 2008 5) Błeszyński J. red., Medycyna w logopedii, Harmonia, 2013 6) Kaczorowska -Bray, Milewski S. (red.), Wczesna interwencja logopedyczna, Harmonia Universalis, 2016 7) Milewski S. i in., Biomedyczne podstawy logopedii, Harmonia, 2014 8) Kwaśniewska G. (red.), Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny, Lublin, 2007 9) Masgutowa S., Regner A., Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej, Wrocław, 2009 10) Michilewicz S. (red.), Dziecko z trudnościami w rozwoju, Kraków, 2010 11) Pluta-Wojciechowska D., Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji, Ergo-Sum, 2013 12) Regner A., Poradnik terapii ustno twarzowej, Ergo-Sum, 2015 13) Sadowska L., Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, Wrocław, 2001 14) Sadowska L. (red.), Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wrocław, 2004 15) Pluta-Wojciechowska D. (red.), Diagnoza i terapia realizacji fonemów, Wydawnictwo Uniwersyettu Śląskiego, 2015 16) Gacka E, Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z porodów przedwczesnych, Harmonia, 2014
Literatura uzupełniająca1) Hamerlińska-Latecka A., wyd. Toruń : UMK, Trudności w komunikowaniu się osób ze zmainami nowotworowymi w obrębie twarzy (w:) Baczała D., Błeszyński J. red., Komunikacja w logopedii, 2014r., tom , 169-176s. 2) ) Gałkowski R., Jastrzębowska G. (red.), , wyd. Opole, "Logopedia - pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, 2003r., tom 3) Gałkowski T. i in. (red.), , wyd. Opole, Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, 2005r., tom 4) Grabias S., Kurkowski M., wyd. UMCS Lublin, Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, 2012r., tom
Uwagi