Warsztaty logopedii klinicznej

2020L

Kod przedmiotu1468S2-WLK2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWstęp do logopedii i neurolingwistyki; wstęp do neurologii; anatomia i fizjologia narzadów mowy, patologia narządów mowy z ortologopedią , podstawy pediatrii, podstawy audiologii
Wymagania wstępnekursowa wiedza z zakresu przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńIstota wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i jego rodzinie; logopeda na oddziale neonatologicznym; rola logopedy we wczesnej diagnozie i wspomaganiu rozwoju; charakterystyka dzieci z grupy wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonych oraz z wadami genetycznymi; czynniki ryzyka; wczesne uszkodzenia mózgu; metody wczesnej diagnostyka dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, zachowania dzieci budzące niepokój; czynniki warunkujące rozwój mowy: funkcjonowanie zmysłów; ocena odruchów ważnych dla rozwoju mowy; badanie napięcia mięśniowego, symetrii ciała i twarzy dziecka; budowa narządów artykulacyjnych i ich sprawność; oddychanie; karmienie i problemy w przyjmowaniu pokarmu; metody wczesnej stymulacji logopedycznej; tworzenie zespołów terapeutycznych i współpraca we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studenta z istotą wczesnej interwencji i wspomagania logopedycznego rozwoju małego dziecka oraz z metodami diagnozy i terapii logopedycznej małych dzieci z grupy ryzyka zaburzeń rozwojowych i z zaburzeniami rozwojowymi.
Literatura podstawowa1) Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T., Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, UMCS, 2015 2) Czaplewska E., Milewski S., Diagnoza logopdyczna. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012 3) Milewski S., Kaczorowska - Bray K., Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Harmonia, 2015, s. 228-233 4) Węsierska K., Podstolec A., W świecie logopediii. Studia przypadków, t. 2, UŚ Katowice, 2013 5) Porayski-Pomsta J. red., Diagnoza i teraia w logopedii, Elipsa, 2008 6) Błeszyński J. red., Medycyna w logopedii, Harmonia, 2013 7) Milewski S. i in., Biomedyczne podstawy logopedii, Harmonia, 2014 8) Milewski S., Kaczorowska - Bray K., Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Harmonia, 2012 9) Nowakowska - Kempa I., Studia z logopedii i neurologopedii, Kraków, 2012 10) Stecko E., Neurologopedyczne studia przypadków, t. I, II, ES, 2010, 2011
Literatura uzupełniająca1) Chmielik J., Michałowicz R., Badanie neurologiczne noworodków i niemowląt (w:) S. Jóźwiak, R. Michalowicz (red.) Neurologia dziecięca w praktyce, t. 17-43, Lublin, 2001 2) Cytowska B., Wilczyra B., Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Kraków, 2006 3) Dołęga Z., Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa - prawidłowości rozwoju, diagnozowanie, profilaktyka, Katowice, 2003 4) Domagalska M., Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Berty i Karela Bobathów, Katowice, 2005 5) Kornacka M. K., Noworodek przedwcześnie urodzony. Pierwsze lata życia, Warszawa, 2003 6) Masgutowa S., Masgutow D., Integracja odruchów twarzy metodą Swoetłany Masgutowej. Techniki pracy wspierające rozwój motoryki i mowy, Wa-wa, 2005 7) Pilewska-Kozak A. B., Opieka nad wcześniakiem, Warszawa, 2009 8) Pirogowicz I., Steciwko A. (red.), Dziecko i jego środowisko. Noworodek przedwcześnie urodzony - trudności i satysfakcje, Wrocław, 2008 9) Szmigiel C., Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci.., Warszawa, 2001
Uwagi-