Warsztaty językowo-translatorskie

2019Z

Kod przedmiotu1468S2-WTR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające------
Wymagania wstępneznajomość języka obcego (najlepiej angielskiego) na poziomie średniozaawansowanym, podstawowa wiedza o strukturze języka polskiego, podstawowa wiedza o kulturze
Opis ćwiczeńPrzedmiot obejmuje szereg zagadnień translatorskich. Poza poznaniem problemów teoretycznych związanych z przekładem tekstu, zajęcia mają na celu kształcenie warsztatu translatorskiego poprzez ćwiczenia praktyczne polegające na krytycznej analizie wybranych tekstów naukowych i literackich oraz na samodzielnym przekładzie tekstów z języka obcego na język polski.
Opis wykładów--------------------------------
Cel kształceniaStudent zapoznaje się z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu teorii przekładu.Ma świadomość problemów związanych z przekładem, rozumie wpływ kontekstu kulturowego na interpretację przekładanego tekstu oraz potrafi docenić trudną pracę tłumacza.
Literatura podstawowa1) Barańczak S.,, "Ocalone w tłumaczeniu" , wydawnictwo a5, , 2004 2) Belczyk A,, Poradnik tłumacza, wyd. Idea, , 2009r 3) Bukowski Bukowski P.,Heydel M., red.,, Współczesne teorie przekładu , wyd. Wydawnictwo Poznańskie, 2009,
Literatura uzupełniająca1) Piotrowska M., red.,, wyd. wyd. Tertium , Tłumacz wobec problemów kulturowych, 2010r., tom 2) Balcerzan E.,, wyd. Wydawnictwo Śląsk, "Literatura z literatury (strategie tłumaczy) , 1998,r., tom 3) Balcerzan E., Rajewska E., red.,, wyd. Wyd. Poznańskie , Pisarze polscy o sztuce przekładu", 2007,r., tom 4) Hoffman E.,, wyd. wyd. Aneks ,, Zagubione w przekładzie", 1995r., tom
Uwagi