Wykład monograficzny I

Monographic lecture I

2019L

Kod przedmiotu1468S2-WYKMI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńBrak
Opis wykładówStudenci mogą wybrać jeden z zaproponowanych tematów: 1. Wywieranie wpływu na ludzi, 2. Wartości w języku i kulturze. Celem pierwszego z proponowanych wykładów jest uświadomienie studentom, jakim psychomanipulacjom jesteśmy współcześnie poddawani. W zestawianiu z zasadami etyki pracy logopedy omówione zostaną wybrane sposoby perswazji. Tematyka drugiego wykładu skupiać się będzie na omówieniu rodzajów i taksonomii wartości w aspekcie pragmatycznym. Omówione zostaną teksty, których perswazyjny charakter zasadza się na wartościach i wartościowaniu. Znaczna część wykładów skupiona zostanie na omawiani świata wartości dzieci, procesie nabywania świadomości aksjologicznej.
Cel kształceniaCelem wykładu jest poszerzenie wiedzy ogólnohumanistycznej, przydatnej w kontaktach interpersonalnych i pogłębiającej świadomość komunikacyjną.
Literatura podstawowa1) Witkowski Tomasz, Psychomanipulacje, Biblioteka moderatora, 2006 2) Cialdini Robert, Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015 3) Cialdini Robert, Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016 4) Kevin Hogan, Psychologia perswazji : strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi, Jacek Santorski & CO - Agencja Wydawnicza, 2015 5) Pawłowski B. (red.), Biologia atrakcyjności człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009 6) A. Chałupnik, J. Jaworska, J. Kowalska-Leder, Iwona Kurz, M. Szpakowska, Antropologia ciała: zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008 7) Wróbel Alina, Wychowanie a manipulacja, Wydawnictwo "Impuls", Kraków, 2006 8) Dymara Bronisława, łopatkowa Maria, Pulinowa Maria Zofia, Murzyn Andrzej, Dziecko w świecie wartości. Poszukiwanie ładu umysłu i serca, Wydwanictwo "Impuls", Kraków, 2010 9) Denek Kazimierz, Morszczyńska Urszula, Morszczyński Wojciech, Michałowski Stanisław Czesław, Dziecko w świecie wartości. Aksjologiczne barwy dziecięcego świata, Wydawnictwo "Impuls", Kraków, 2010 10) Muszyński W. (red.), Wartości kulturowe w rodzinie: założenia, realia i egzemplifikacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2010
Literatura uzupełniająca1) Błasiak Anna, wyd. Wydawnictwo WAM, Kraków, Aksjologiczne aspekty procesu wychowania, 2009r., tom 2) Czaplicka-Niedbalska, wyd. Bydgoszcz, Świat wartości a językowo-stylistyczne właściwości poezji Danuty Wawiłow w utworach dla dzieci, 2014r., tom 3) Puzynina Jadwiga, wyd. Wydawnictwo PWN, Język wartości, 2006r., tom
Uwagi