Analiza błędów w pisaniu

Error Analysis in Writing

2021L

Kod przedmiotu68S2-ABP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Domagała A., Mirecka U., Zaburzenia komunikacji pisemnej, Harmonia, 2017 2) Mirecka U., O błędach w pisaniu identyfikowanych jako symptomy zaburzeń funkcji słuchowych, (w:) G. Krasowicz-Kupis (red.) Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy, Harmonia, 2009 3) Domagała A., Mirecka U., Grafomotoryka w diagnozie logopedycznej, "Logopedia", t. 38, UMCS, 2009, s. 215-227 4) Mirecka U., Obraz trudności w komunikacji językowej i pisemnej ... (w:) Logopedia u progu XXI wieku, M. Młynarska, T. Smereka (red.), MKwadrat, 2010, s. 94-101 5) Domagała A., Mirecka U., Trudności grafomotoryczne (w:) S. Grabias, M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Wydawnictwo UMCS, 2012, s. 195 – 209; 6) Łobos A., Błędy w zapisie jako odwzorowanie prawidłowej i nieprawidłowej wymowy, Logopeda 1(1), Polski Związek Logopedów, 2005, s. 67 - 73 7) Panasiuk J. , Zaburzenia czynności czytania i pisania, "Logopedia", t. 36, UMCS, 2007, s. 171-214 8) Panasiuk J. , Zaburzenia czynności pisania i czytania u chorych z afazją w perspektywie komunikacyjnej, Conversatoria Linguistica, UPH Siedlce, 2007, s. 39 - 59 9) Domagała A., Mirecka U., Profil sprawności grafomotorycznych, PTPiP, 2010 10) Domagała A., Mirecka U., Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat, "Komunikacja językowa i jej zaburzenia", UMCS, 2010 11) Domagała A., Mirecka U., Analiza wytworów czynności grafomotorycznych dzieci w wieku 7-13 lat, (w:) S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.) Logopedia. Wybrane aspekty historii teorii i praktyki, Harmonia, 2012, s. 337-344
Literatura uzupełniająca
Uwagi