Diagnoza idiolektu pacjenta

Diagnosing the Patient’s Idiolect

2021L

Kod przedmiotu68S2-DIA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrzedstawienie metod badawczych idiolektu. Omówienie wpływu środowiska, wykształcenia, stanu zdrowia, wieku, płci na ukształtowanie stylistyczne i idiolektalne wypowiedzi. Omówienie znaczenia kategorii słów-kluczy i pól znaczeniowych dla charakterystyki psycholingwistycznej człowieka. Omówienie specyfiki idiolektu w różnych zaburzeniach mowy (afazja, choroba Parkinsona, schizofrenia, zaburzenia mowy związane z wiekiem, idiolekt dziecka, zespół Downa), a także wpływ płci na cechy leksykalne, składniowe i narracyjne tekstu. Procedura badania idiolektu. ,ĆWICZENIA:Analiza nagrań tekstów mówionych i pisanych pod kątem cech typowych dla języka osobniczego. Ćwiczenia praktyczne we wskazywaniu pól semantycznych, a także wskazywanie typowych cech fonetycznych (z uzasadnieniem ich etiologii), składniowych i narracyjnych tekstów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gajda Stanisław, O pojęciu idiostylu, w: Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, red. J. Brzeziński, Zielona Góra, Zielona Góra, 1988, s. 23-34 2) Klemensiewicz Zenon, Jak charakteryzować język osobniczny, w: tegoż, W kręgu języka literackiego i artystycznego , Warszawa, 1961 3) Marciniak-Firadza, Diagnoza idiolektu pacjenta, czyli dlaczego logopedzie jest potrzebna wiedza o regionalnym zróżnicowaniu polszczyzny, w: Interdyscyplinarność w logopedii, red. A. Hamerlińska-Latecka, M. Karwatowska, Gliwice, 2014, s. 142-153. 4) Kaczmarek D., O przedmiocie i zadaniach logopedii, "Logopedia", t. 4, "Logopedia", 1962, s. 3-72 5) Rutkiewicz-Hanczewska M., Neurobiologia nazywania. O anomii proprialnej i apelatywnej, Wydawnictwo Naukowe Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, s. 223-230 6) Dąbrowska Anna, Zaplecze lingwistyczne w kształceniu logopedów, w: Logopedia: teoria i praktyka, red. M. Młynarska, T. Smerka, , Wrocław, 2005 7) Panasiuk Jolanta, Idiolekt w afazji, [w:] Język - człowiek - społeczeństwo, pod red. J. Panaiuk, T. Woźniaka, UMCS, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak