Fonologia

Phonology

2021Z

Kod przedmiotu68S2-FON
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPrzedmiot i działy fonologii. Najważniejsze pojęcia fonologii. Stopień abstrakcji w fonologii. Teorie i analizy fonologiczne XX wieku. Szczegółowy przegląd różnych opracowań polskiego systemu fonologicznego w modelu strukturalnym. Wybrane opracowania polskiego systemu fonologicznego w modelach fonologii nieautonomicznej. Kwestie sporne fonologii polskiej. Względna konwencjonalność systemów fonologicznych. Świadomość fonologiczna - komponenty, konsekwencje dla teorii fonologicznych oraz teorii i praktyki logopedycznej. Wykorzystanie różnych modeli fonologicznych w praktyce logopedycznej.,ĆWICZENIA:Ćwiczenia stanowią rozwinięcie, uszczegółowienie i praktyczne zastosowanie treści omawianych na wykładach. Dotyczą m. in.: fonologii autonomicznej i nieautonomicznej, różnych inwentarzy fonemów języka polskiego i ich konsekwencji; fonemów i ich wariantów, typów allofonów i ich dystrybucji; cech dystynktywnych, opozycji fonologicznych; par minimalnych i ich zastosowaniu w logopedii; wykorzystania opozycji fonologicznych w badaniu słuchu mownego; świadomości fonologicznej; transkrypcji fonologicznej (rodzaje zapisu fonologicznego, transkrypcja fonologiczna tekstów przy użyciu różnych systemów fonologicznych).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bryndal M., Fonologiczna interpretacja procesów doskonalenia wymowy dziecięcej na tle współczesnych teorii fonologicznych, Gliwice, 2015 2) Milewski S. , Lingwistyczne i dydaktyczne aspekty analizy fonemowej, Lublin, 1999 3) Łobacz P., Polska fonologia dziecięca, Warszawa, 1996 4) Osowicka-Kondratowicz M., Z zagadnień kategorialności fonologicznej w języku polskim, t. XIV, Prace Językoznawcze, 2012, s. 211-224 5) Rocławski B., Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, pedagogów, psychologów i logopedów, Gdańsk, 2005 6) Sawicka I., Fonologia, (w:) Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia, pod red. H. Wróbla, Kraków, 1995 7) Szpyra-Kozłowska J., Wprowadzenie do współczesnej fonologii, Lublin, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi