Interdyscyplinarne nauczanie zintegrowane w logopedii

Integrated Interdisciplinary Teaching in Speech-Language Pathology

2021L

Kod przedmiotu68S2-INZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Milewski S., Kuczkowski J., Kaczorowska - Bay K. (red.), Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis, 2014 2) Hortis-Dzierzbicka M., Stecko E, Mowa pacjenta z rozszczepem podniebienia. Studium foniatryczno-logopedyczne, Warszawa, 2005 3) Hortis-Dzierzbicka M. i inni, Znaczenie diagnostyki endoskopowej w ocenie wpływu przerostu układu adenoidalnego gardła na rezonans nosowy i artykulację w wieku rozwojowym , Logopedia 43-44, Lublin, 2014, s. . 217-225 4) Obrębowski A., Anatomiczne i fizjologiczne podstawy zaburzeń mowy, Logopeda 20", Lublin, 1993 5) Błeszyński J. (red.),, Medycyna w logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis, 2013 6) Konopska L., Wymowa osób z wadą zgryzu, Szczecin, 2005 7) Obrębski A. (red.), Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, Poznań, 2008 8) Stecko E., Zapiski z pracy logopedy, ES, 2012 9) Piechnik B., Diagnoza laryngologiczno-foniatryczna (w:) Grabias s. i in. red., Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin UMCS, 2015, s. 111-116
Literatura uzupełniająca
Uwagi