Onkologopedia

Oncologopedics

2022Z

Kod przedmiotu68S2-ONKOL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodzaje nowotworów skutkujących zaburzeniami języka i komunikacji. Przyczyny, charakterystyka, leczenie, skutki w zakresie werbalnego porozumiewania się. Rozwój onkologopedii jako nowej specjalności logopedycznej. Definicja onkologopedii. Interdyscyplinarność oknologopedii. Leczenie zmian nowotworowych a praca logopedy. Diagnoza logopedyczna. Standardy postępowania terapeutycznego w onkologopedii. Konsekwencje zmian w aspekcie psychologicznym i logopedycznym. Współpraca z pacjentem i rodziną pacjenta.,ĆWICZENIA:Ćwiczenia stanowią omówienie, rozwinięcie oraz praktyczne zastosowanie zagadnień poruszanych na wykładach. Dotyczą m. in.: charakterystyki nowotworów rzutujących na mowę; analizy wypowiedzi osób z chorobą nowotworową skutkującą zaburzeniami język i komunikacji na podstawie nagrań wideo; przeglądu metod i narzędzi diagnostycznych oraz terapeutycznych stosowanych w onkologopedii; stawiania diagnozy logopedycznej oraz planowania skutecznej terapii w onkologopedii (standardy postępowania, analiz przypadku).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hamerlińska-Latecka A., Onkologopedia - o potrzebie utworzenia nowej specjalności w logopedii (w:) Błeszyński J. red., Medycyna w logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis, 2013, s. 57-66 2) Sienkiewicz A., Mackiewicz-Nartowicz H., Rozwój kompleksowej rehabilitacji pacjentów po operacji wycięcia krtani w Polsce(w:) Błeszyński J. red., Medycyna w logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis, 2013, s. 149-153 3) Hamerlińska-Latecka A., Trudności w komunikowaniu się osób ze zmainami nowotworowymi w obrębie twarzy (w:) Baczała D., Błeszyński red., Komunikacja w logopedii, Toruń: UMK, 2014, s. 169-176 4) Sienkiewicz A., Mackiewicz-Nartowicz H., Rehabilitacja głosu i mowy po operacjach krtani (w:) Milewski S. i in. (red.), Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis, 2014, s. 227-238 5) Kamuda-Lewtak J., Typologia zaburzeń mowy w chorobach nowotworowych krtani, Lublin:UMCS, 2012, s. 515-526 6) Stecewicz M., Halczyk-Kowalik L., Postępowanie logopedyczne u osób po wycięciu nowotworu jamy ustnej (w): Grabias S. i in. red., Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin UMCS, 2015, s. 687-726 7) Kozłowka M., Postępowanie logopedyczne w wypadku osób laryngektomowanych(w): Grabias S. i in. red., Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin:UMCS, 2015, s. 781-796 8) Stecewicz M i in. , Jakość wymowy i wydolność połykania po częściowym lub całkowitym wycięciu języka z powodu nowotworu (w:) Młynarska M., Smerek T. red. Logopedia. Teoria i praktyka, -, 2005 9) Jastrzębowska G., Pelc-Pękala O., Mowa laryngektomowanych (w:) Gałkowski T, Jastrzębowska . (red.) Logopedia. Pytania i odpowiedzi, t. II, Opole, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi