Podstawy języka migowego

Fundamentals of Sign Language

2022Z

Kod przedmiotu68S2-PJM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Świdziński M. , Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących, UW, 2003 2) Rzeźniczak D., Podręcznik do nauki Polskiego Języka Migowego, Poltext, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi