Psychogenne zaburzenia mowy

Psychogenic slurred speech

2022L

Kod przedmiotu68S2-PZM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Woźniak T., Schizofazja (w:) Grabias S., Kurkowski M. (red.) Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin UMCS, 2012, s. 645-678 2) Czernikiewicz A., Woźniak T., Diagnoza psychogennych zaburzeń mowy, Sopot: Gdańskie wydawnictwo psychologiczne, 2012 3) Woźniak T., Schizofazja. Zasady postępownia logopedycznego, Lublin UMCS, 2015, s. 1109-1126 4) Woźniak T., Kreatywność a destrukcja zachowań osób chorych na schizofrenię, t. 30, Logopedia, 2002, s. 143-154 5) Woźniak T., Czernikiewicz A., Krótka skala oceny schizofazji (KSOS), t. IV,4, Badania nad schizofrenią, 2002/2003, s. 569-575 6) Greenspan S. , Dotrzeć do dziecka z autyzmem, WUJ, 2014 7) Błeszyński M., Mowa i język dzieci z autyzmem., Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, 1998 8) Bobkowicz-Lewartowska M., Autyzm dziecięcy - zagadnienia diagnozy i terapii, Oficyna Wydawnicza Impuls, 1992 9) Lipski W. , Standard postępowania logopedycznego w przypadku autyzmu (w:) Grabias S., Woźniak T., Panasiuk J. Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, UMCS, 2015, s. 461 - 516 10) Panasiuk J., Kaczyńska-Haładyj M., Postępowanie logopedyczne w przypadku osób dorosłych z zespołem Aspergera, (w:) Grabias S., Woźniak T., Panasiuk J. Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, UMCS, 2015, s. 517-554 11) Woźniak T. , Schizofazja. Zasady postępowania logopedycznego, (w:)Grabias S., Woźniak T., Panasiuk J. Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, UMCS, 2015 12) Johnson M., Wintgens A., Mutyzm wybiórczy. Kompendium wiedzy, Harmonia, 2019 13) Pisula E., Danielewicz D., Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem, Impuls, 2010 14) Olechnowicz H., Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego, PWN, 2012 15) Hrycyna E., Opieka logopedyczna w przebiegu zaburzeń psychicznych - kwestie teoretyczne, t. 8, Logopedia Silesiana, 2019, s. 47-56 16) Goldstein S., Naglieri J. A., Ozonoff S., Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu (wybrane rozdziały), WUJ, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi