Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

Master’s Seminar and Dissertation

2021L

Kod przedmiotu68S2-SMPD2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńNa seminarium magisterskim student(ka) rozwija i utrwala umiejętność przygotowania tekstu naukowego (z poszanowaniem praw autorskich), wykorzystującego istniejący stan wiedzy oraz własne badania naukowe. Poszerza wiedzę z wybranego zagadnienia z zakresu logopedii i przedstawia ją we właściwy formalnie i merytorycznie sposób. Rozwija umiejętność dyskusji i dociekań badawczych z wykorzystaniem różnego typu źródeł
Opis wykładówIA:Na seminarium magisterskim student(ka) rozwija i utrwala umiejętność przygotowania tekstu naukowego (z poszanowaniem praw autorskich), wykorzystującego istniejący stan wiedzy oraz własne badania naukowe. Poszerza wiedzę z wybranego zagadnienia z zakresu logopedii i przedstawia ją we właściwy formalnie i merytorycznie sposób. Rozwija umiejętność dyskusji i dociekań badawczych z wykorzystaniem różnego typu źródeł.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Umberto Eco , Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007 2) Gianfranco Gambarelli , Praca dyplomowa i doktorska: zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie , CeDeWu, 2015 3) Adam Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, PWN, 2008
Literatura uzupełniająca
UwagiSpis literatury odnosi się do techniki pisania prac dyplomowych. Bibliografia przedmiotu zostanie dobrana i przedstawiona indywidualnie w zależności od wybranej przez seminarzystów tematyki prac. W zależności od specyfiki tematycznej seminarium i decyzji promotorów może być również wykorzystywana inna literatura podstawowa i uzupełniająca niż ta podana w sylabusie.