Teorie lingwistyczne w logopedii

Linguistic Theories in Speech-Language Pathology

2021L

Kod przedmiotu68S2-TLL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówykłady obejmują zagadnienia przybliżające podstawowe pojęcia i problemy z zakresu metodologii nauk oraz założenia dwudziestowiecznych teorii i kierunków lingwistycznych: strukturalizmu, generatywizmu i kognitywizmu. Pokazują również ich wpływ na kształtowanie teorii logopedycznej (np. teoria prototypów E. Rosch, teoria dyskursu).,ĆWICZENIA:Treści ćwiczeń stanowią uszczegółowienie zagadnień omawianych na wykładach i koncentrują się wokół następujących zagadnień: opozycje wprowadzone do opisu języka przez F. de Saussure'a (głównie: system - tekst), osiągnięcia szkoły praskiej, wybrane założenia generatywizmu (m.in. opozycja: kompetencja językowa - wykonanie, aspekt twórczy języka, istota modelu Chomsky'ego) i kognitywizmu (m.in. idea interdyscyplinarności, teoria prototypów i zbiorów rozmytych). Próba pokazania wpływu poszczególnych paradygmatów językoznawstwa na rozwój teorii w logopedii.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grabias S., Kurkowski M., Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin, 2014, s. 58-68 2) Siudzińska N., Stępień M., Klasyfikacja zaburzeń mowy w świetle współczesnej wiedzy o strukturze języka. Część II: Zaburzenia a struktura języka, Studia Pragmalingwistyczne, t. IV, Warszawa, 2012, s. 24–38 3) Bieńkowska K.I., Siudzińska N., Stępień M., Wykorzystanie siatki pól semantyczno-leksykalnych w programie terapeutycznym służącym kształtowaniu języka. Propozycja, Poradnik Językowy, t. 6, Warszawa, 2017, s. 84–95 4) Tomasello M., Czy małe dzieci posiadają składniową kompetencję osób dorosłych? [w:] E. Dąbrowska, W. Kubiński (red.) Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego, Kraków, 2003, s. 144–149, 1 5) Chęciek M., Podejście do terapii jąkania jako zaburzenia kognitywno-lingwistycznego, [w:] J. Porayski-Pomsta (red.) Diagnoza i terapia w logopedii, Warszawa, 2008, s. 243–246, 2
Literatura uzupełniająca
Uwagi