Tyflologopedia

Speech-Language Pathology in the Visually Disabled

2022Z

Kod przedmiotu68S2-TYF
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe pojęcia – definicje. Klasyfikacje działań tyflologicznych – 3 godz. Klasyfikacje uszkodzeń wzroku i osób z danymi uszkodzeniami – 2 godz. Ogólna specyfika funkcjonowania osób z zaburzeniami widzenia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki komunikacji – 2 godz. Historia wspomagania, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową na świecie i w Polsce – 4 godz. Polski Związek Niewidomych – 2 godz. Wybitne postaci osób niewidomych i słabo widzących – 2 godz. ,ĆWICZENIA:Rola wzroku w życiu ludzkim – 2 godz. Mechanizmy kompensacja uszkodzenia widzenia – 2 godz. Specyfika funkcjonowania osób niewidomych i słabo widzących w różnych okresach rozwojowych (wczesne, średnie, późne dzieciństwo oraz okres dorosłości) – 6 godz. Rozwój mowy i kompetencji komunikacyjnych u osób z zaburzeniami wzroku oraz możliwości terapii logopedycznej – 4 godz. Kolokwium pisemne (test) – 1 godz.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Maria Grzegorzewska , Zjawisko kompensacji u niewidomych i głuchych. W: Wybór pism, PWN, Warszawa , 1964 2) Majewski Tadeusz, Tyflopsychologia rozwojowa: psychologia dzieci niewidomych i słabo widzących, PZN, Warszawa , 2002 3) Majewski Tadeusz, Psychologia niewidomych i niedowidzących, PWN, Warszawa , 1983 4) Zaorska Marzenna , Istota i szczególność zaburzeń mowy oraz terapii logopedycznej dzieci z niepełnosprawnością wzrokową, „Forum Logopedy”, nr 7, 2015, s. 46-50 5) Zaorska Marzenna , Tyflologopedia jako subdyscyplina szczegółowa logopedii oraz element jej współczesnej koncepcji strukturalnej, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 1 (22), 2016, s. 149-161
Literatura uzupełniająca
UwagiZagadnienia dotyczące pisma brajlowskiego będą zrealizowane w ramach przedmiotu: Komunikacja alternatywna i wspomagająca.