Wybrane aspekty oligofrenologopedii

Selected Aspects of Speech-Language Pathology in the Intellectually Disabled

2021L

Kod przedmiotu68S2-WAO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówożliwości i ograniczenia diagnostyki i terapii mowy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Terapia logopedyczna – jako model wspierania rozwoju mowy i jej korekcji u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Terapia logopedyczna – współdziałanie z innymi oddziaływaniami wspierającymi rozwój dziecka. Kierunki i determinanty wspierania komunikacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. ,ĆWICZENIA:Diagnostyka niepełnosprawności intelektualnej skorelowana z oceną rozwoju mowy i występowaniem zaburzeń mowy. Klasyfikowanie i określanie kierunków rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Istota wsparcia komunikacyjnego w rozwoju dziecka. Rola stymulowania w nabywaniu umiejętności społecznych. Przygotowanie arkuszy do diagnozy i programów terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) (Red) Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray, (Red) Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, , Harmonia , 2016 2) Remigiusz J. Kijak, Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a działaniem, Warszawa , Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich., 2013 3) Lucyna Bobkowicz-Lewartowska, Niepełnosprawność intelektualna. Diagnozowanie, edukacja, wychowanie, Gdańsk, Wyd. Harmonia, 2011 4) Maria Chodkowska, Beata Szabała, Osoby z upośledzeniem umysłowym w stereotypowym postrzeganiu społecznym, Lublin , Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012 5) Woynarowska A., Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie., Impuls, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi