Warsztaty logopedii klinicznej

Workshops of the clinical speech therapy

2022Z

Kod przedmiotu68S2-WLK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńZawód logopedy w praktyce: metody, narzędzia i pomoce logopedyczne stosowane w praktyce logopedycznej; umiejętność nawiązywania kontaktu z pacjentem i jego opiekunem. Studia przypadków. Prawidłowe przeprowadzanie diagnozy i konstruowanie programu terapii. Dokumentacja logopedyczna.
Opis wykładówIA:Zawód logopedy w praktyce: metody, narzędzia i pomoce logopedyczne stosowane w praktyce logopedycznej; umiejętność nawiązywania kontaktu z pacjentem i jego opiekunem. Studia przypadków. Prawidłowe przeprowadzanie diagnozy i konstruowanie programu terapii. Dokumentacja logopedyczna. -
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) .Cytowska B., Winczura.B , Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Impuls, Kraków, 2006 2) Porayski-Pomsta J. red., Diagnoza i teraia w logopedii, Elipsa, 2008 3) Cytowska B.,Wilczura B., Stawarski A.(red.), Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Impuls, 2008 4) Porayski=Pomsta J., Przybysz-Piwko (red.), Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka, Warszawa, 2008 5) Błeszyński J. red., Medycyna w logopedii, Harmonia, 2013 6) Kaczorowska -Bray, Milewski S. (red.), Wczesna interwencja logopedyczna, Harmonia Universalis, 2016 7) Milewski S. i in., Biomedyczne podstawy logopedii, Harmonia, 2014 8) Kwaśniewska G. (red.), Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny, Lublin, 2007 9) Masgutowa S., Regner A., Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej, Wrocław, 2009 10) Michilewicz S. (red.), Dziecko z trudnościami w rozwoju, Kraków, 2010 11) Pluta-Wojciechowska D., Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji, Ergo-Sum, 2013 12) Regner A., Poradnik terapii ustno twarzowej, Ergo-Sum, 2015 13) Sadowska L., Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, Wrocław, 2001 14) Sadowska L. (red.), Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wrocław, 2004 15) Pluta-Wojciechowska D. (red.), Diagnoza i terapia realizacji fonemów, Wydawnictwo Uniwersyettu Śląskiego, 2015 16) Gacka E, Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z porodów przedwczesnych, Harmonia, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi