Warsztaty logopedii klinicznej

Workshops of the clinical speech therapy

2022L

Kod przedmiotu68S2-WLK2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńZawód logopedy klinicznego w praktyce (ciąg dalszy): narzędzia i pomoce logopedyczne stosowane w neurologopedii; umiejętność nawiązywania kontaktu z pacjentem chorym neurologicznie i jego opiekunem; Studia przypadków z neurologopedii (opóźnienie rozwoju mowy na tle zaburzeń neurologicznych - alalia i niedokształcenie mowy o typie afazji, padaczka, MPD, FAS; dysartria, afazja, pragnozja, neurodegeneracja, otępienie, zespół czołowy, zespół zamknięcia, schizofazja). Dysfagia w neurologopedii. Poszczególne etapy pracy w logopedii klinicznej; prawidłowe przeprowadzanie diagnozy i konstruowanie programu terapii. Zajęcia częściowo realizowane poza uczelnią w formie obserwacji i prowadzenia zajęć z dziećmi w przedszkolu, a także przy wykorzystaniu gabinetu logopedycznego i sali do obserwacji zajęć logopedycznych, gdzie studenci obserwują pracę logopedy z pacjentem, a następnie omawiają jej przebieg, jak również w formie omawiania materiałów filmowych z udziałem pacjentów.
Opis wykładówIA:Zawód logopedy klinicznego w praktyce (ciąg dalszy): narzędzia i pomoce logopedyczne stosowane w neurologopedii; umiejętność nawiązywania kontaktu z pacjentem chorym neurologicznie i jego opiekunem; Studia przypadków z neurologopedii (opóźnienie rozwoju mowy na tle zaburzeń neurologicznych - alalia i niedokształcenie mowy o typie afazji, padaczka, MPD, FAS; dysartria, afazja, pragnozja, neurodegeneracja, otępienie, zespół czołowy, zespół zamknięcia, schizofazja). Dysfagia w neurologopedii. Poszczególne etapy pracy w logopedii klinicznej; prawidłowe przeprowadzanie diagnozy i konstruowanie programu terapii. Zajęcia częściowo realizowane poza uczelnią w formie obserwacji i prowadzenia zajęć z dziećmi w przedszkolu, a także przy wykorzystaniu gabinetu logopedycznego i sali do obserwacji zajęć logopedycznych, gdzie studenci obserwują pracę logopedy z pacjentem, a następnie omawiają jej przebieg, jak również w formie omawiania materiałów filmowych z udziałem pacjentów. -
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T., Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, UMCS, 2015 2) Czaplewska E., Milewski S., Diagnoza logopdyczna. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012 3) Milewski S., Kaczorowska - Bray K., Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Harmonia, 2015, s. 228-233 4) Węsierska K., Podstolec A., W świecie logopediii. Studia przypadków, t. 2, UŚ Katowice, 2013 5) Porayski-Pomsta J. red., Diagnoza i teraia w logopedii, Elipsa, 2008 6) Błeszyński J. red., Medycyna w logopedii, Harmonia, 2013 7) Milewski S. i in., Biomedyczne podstawy logopedii, Harmonia, 2014 8) Milewski S., Kaczorowska - Bray K., Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Harmonia, 2012 9) Nowakowska - Kempa I., Studia z logopedii i neurologopedii, Kraków, 2012 10) Stecko E., Neurologopedyczne studia przypadków, t. I, II, ES, 2010, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi