Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Early Development Support for Children

2021L

Kod przedmiotu68S2-WWRD
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówczesna interwencja - założenia teoretyczne, uregulowania prawne. Wczesna interwencja a wczesne wspomaganie rozwoju - różne podejścia, ujęcia, definicje. Metody wspomagania rozwoju i terapii wykorzystywane w procesie wczesnej interwencji. Dziecko w procesie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju. Wczesne wspomaganie rozwoju – najczęściej popełniane błędy. Współpraca i wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Downa oraz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju – autyzmem i zespołem Aspergera. ,ĆWICZENIA:Tematyka ćwiczeń stanowi rozwinięcie, uszczegółowienie oraz praktyczne zastosowanie treści omawianych na wykładach. Dotyczy m. in. analizy metod terapii wykorzystywanych we wczesnej interwencji, diagnozy funkcjonalnej dziecka, działań wczesnej interwencji w odniesieniu do dzieci z poszczególnych grup niepełnosprawności.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi