Odnawialne źródła energii-studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister Inżynier kierunek Odnawialne źródła energii

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów I stopnia, tego samego lub pokrewnego kierunku. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking ostatecznego wyniku studiów I stopnia (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 189 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria akwakultury, inżynieria biomedyczna, inżynieria produkcji precyzyjnej, leśnictwo, logopedia, odnawialne źródła energii, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.
  Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1 600. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 120. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz nauk technicznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwenta posiada wiedzę z zakresu problematyki lokalnego wytwarzania i wykorzystania energii z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Posiada wiedzę o technologiach wytwarzania rolniczych surowców energetycznych oraz biologicznych, termicznych i termochemicznych procesach konwersji do energii i paliw, o zaawansowanych technologiach wykorzystanie energii słonecznej, wiatru, wody i geotermalnej, o zarządzaniu energetycznym i poszanowaniu energii oraz umiejętność projektowania instalacji w rozproszonych systemach energetycznych oraz w zakresie inteligentnych sieci.
  Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie poniżej wymienione efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) Ma poszerzoną wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki, chemii, biologii potrzebną do opisywania zjawisk i procesów związanych z technologiami pozyskiwania, przetwarzania i użytkowania energii
  b) Ma wiedzę dotyczącą zagrożeń i zmian występujących w środowisku, spowodowanych działalnością człowieka, potrafi stosować podstawowe techniki i technologie w ochronie środowiska
  c) Zna i rozumie podstawowe pojęcia o zjawiskach i procesach zachodzących w środowisku przyrodniczym, koncepcję zrównoważonego rozwoju oraz interdyscyplinarny charakter działań na rzecz ochrony środowiska
  d) Posiada wiedzę z zakresu prawa oraz zasad oceny wpływu działalności człowieka na środowisko, w tym oddziaływania urządzeń energetycznych
  e) Ma wiedzę z zakresu zarządzania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz wymagań technologicznych w zakresie stosowania urządzeń i systemów w ochronie środowiska
  f) Zna zasady etyki oraz ma wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego
  g) Zna zasady i metody współpracy konwencjonalnych nośników i mediów energetycznych z technologiami stosowanymi w energetyce odnawialnej
  h) Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą rozwoju energetyki w aspekcie zmian zachodzących w środowisku makroekonomicznym i zmian klimatycznych
  i) Zna procedury prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości fizycznych, ma wiedzę o konieczności wykonywania precyzyjnych pomiarów w procesach ekoenergetycznych
  j) Posiada wiedzę z zakresu budowy, modelowania, eksploatacji, projektowania i regulacji parametrów pracy instalacji energetycznych
  k) Posiada wiedzę z zakresu budowy, eksploatacji, projektowania oraz modelowania instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii takie jak energia geotermalna, energia wiatru i wody, energia słoneczna, itp.
  l) Zna prawa mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów oraz mechaniki płynów znajdujące zastosowanie w maszynach i urządzeniach energetycznych
  m) Zna zasady eksploatacji maszyn oraz doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych dla maszyn i urządzeń energetycznych
  n) Zna podstawowe instalacje oczyszczania ścieków oraz posiada wiedzę z zakresu gospodarki odpadami i ochrony gleb
  o) Zna i rozumie problemy obszarów słabo zurbanizowanych i możliwości ich wykorzystania jako producenta i konsumenta energii
  p) Ma poszerzoną wiedzę w zakresie prowadzenia inwestycji energetycznych na obszarach miejskich i wiejskich
  q) Ma zaawansowaną wiedzę na temat kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie obszarów wiejskich w kontekście procesów zachodzących w środowisku globalnym
  r) Zna parametry fizyczne, chemiczne i energetyczne surowców roślinnych i zwierzęcych wykorzystywanych na cele energetyczne
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) Ma umiejętność opisywania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym, oceniać stan zasobów glebowych i wodnych oraz klimat i jakość powietrza atmosferycznego
  b) Potrafi opisywać istniejące oraz planować systemy produkcji rolnej uwzględniając kryteria zrównoważonego rozwoju i technologie energii odnawialnej
  c) Umie zaprojektować proces technologiczny lub system techniczny w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz korzystać z dokumentacji technologicznej
  d) Potrafi pozyskiwać i wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych w lokalnej gospodarce energetycznej, zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego
  e) Umie zaprojektować rozwiązania zespołu roboczego w maszynach i urządzeniach technicznych w ekoenergetyce posługując się metodami analitycznymi
  f) Posiada umiejętność wykorzystania metod numerycznych w modelowaniu i projektowaniu instalacji energetycznych
  g) Potrafi wykorzystać prawa termodynamiki, wymiany ociepla, mechaniki cieczy w celu modelowania pracy maszyn oraz instalacji energetycznych
  h) Potrafi dobierać odpowiednie materiały konstrukcyjne przy projektowaniu instalacji energetycznych z uwzględnieniem norm wynikających z zagrożenia środowiska
  i) Potrafi wykorzystać nowoczesne programy komputerowe służące do modelowania zjawisk fizycznych w urządzeniach energetycznych
  j) Potrafi zaplanować, zorganizować i samodzielnie przeprowadzić kompleksowe badania na terenie gminy i powiatu na potrzeby lokalnego audytu energetycznego
  k) Potrafi zorganizować działalność gospodarczą w obszarze produkcji i usług związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
  l) Umie wdrażać procedury systemowego wsparcia realizacji inwestycji w obszarze technologii energii odnawialnej
  m) Posiada umiejętność stosowania różnych technik porozumiewania się w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
  n) Wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań
  o) Potrafi przygotować na podstawie analizy literaturowej i przeprowadzonych badań opracowanie z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz zaprezentować je, posługując się poprawnie językiem polskim i obcym na poziomie B2
  p) Ma umiejętność dalszego uczenia się i zrealizowania procesu samokształcenia
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) Potrafi rozpoznawać problemy zawodowe oraz określać priorytety i hierarchię działań
  b) Ma świadomość odpowiedzialności swojej działalności zawodowej, z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko przyrodnicze
  c) Rozumie potrzebę zapewniania bezpiecznych warunków pracy oraz przestrzegania zasad higieny pracy w procesach produkcji energii z zasobów środowiska naturalnego
  d) Potrafi twórczo myśleć oraz nawiązywać kontakty zawodowe z podmiotami gospodarczymi a także umie pracować z zespole przyjmując w nim różne funkcje
  e) Rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych i zna możliwości ciągłego dokształcania się
  f) Potrafi myśleć kreatywnie i działać etycznie, traktując innych uczciwie oraz z należytym szacunkiem
  g) Potrafi w sposób świadomy i poparty doświadczeniem zaprezentować efekty swojej pracy, przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały, komunikować się, dokonywać samooceny oraz konstruktywnej krytyki pracy innych osób
  PRAKTYKI
  Praktyka kierunkowa poświęcona nabyciu praktycznych umiejętności z zakresu studiowanego kierunku. Czas trwania praktyki 15 tygodni (600 godzin). Liczba punktów ECTS - 24 pkt.
  W ramach praktyki kierunkowej student zapoznał się ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa branży (eko)energetycznej. Poznał strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, strukturę logistyczną, organizację produkcji, stosowane technologie, urządzenia produkcyjne. W trakcie praktyki student zrealizował cele kształcenia w aspekcie:
  - wychowawczym, polegającym na przygotowaniu do pracy w zespole i poznaniu znaczenia oraz wartości pracy na różnych stanowiskach
  - poznawczym, polegającym na poznaniu praktycznych zastosowań wiedzy teoretycznej nabytej w trakcie studiów; z możliwością weryfikacji nabytych umiejętności oraz zapoznania się z metodami stosowanymi w praktyce
  - społecznym, ukazaniu Jego miejsca i roli w gospodarce i społeczeństwie kraju
  - promocyjny, zaistnieniu w środowiskach potencjalnych pracodawców.
  Efektem odbycia praktyki poza zdobyciem specjalistycznych umiejętności są dane i materiały źródłowe do napisania dysertacji.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia projektowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze energetyki, w tym związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Są także przygotowani do pracy w jednostkach samorządowych jako eksperci i specjaliści w zakresie programowania i realizacji lokalnych strategii rozwoju energetycznego oraz rozwiązywania lokalnych problemów energetyki. Absolwenci kierunku mają możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia oraz studiach podyplomowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
10
20
II - Podstawowe
Fizyka
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Matematyka z elementami statystyki
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Procesy energetyczne w atmosferze
1,5
ZAL-OCENA
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
III - Kierunkowe
Atmosferyczne, hydrosferyczne i geologiczne źródła energii utylitarnej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Bioenergetyka na obszarach wiejskich
2
EGZ
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
15
3
12
Modelowanie matematyczne procesów i instalacji ekoenergetycznych
3
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
15
Modelowanie oddziaływania instalacji energetycznych na jakość powietrza
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
30
Podstawy projektowania i budowy obiektów dla energii odnawialnej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Statystyka energii i metody badań empirycznych
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
15
Technologie energetyczne wykorzystujące materiały odpadowe
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Technologie pozyskiwania biomasy i konwersja jej do biopaliw
2
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
15
3
12
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Moduł wydziałowy I
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Biopaliwa stałe, ciekłe i gazowe
2,5
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
15
20
10
Budownictwo pasywne, zero- i plus energetyczne
1
ZAL-O
Wykład
15
Efektywność energetyczna i poszanowanie energii
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
15
15
Energetyka wiatrowa
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Mała energetyka wodna
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Moduł kierunkowy I
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Moduł kierunkowy II
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Moduł kierunkowy III
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
5
25
Moduł kierunkowy IV
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Moduł kierunkowy V
2
Moduł kierunkowy VI
2
Moduł kierunkowy VII
2
Rachunek ekonomiczny w ekoenergetyce
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Wykorzystanie energii słońca i ziemi
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Moduł kierunkowy VIII
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
VI - Praktyka
Praca przejściowa
3
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
30
Praktyka dyplomowa
24
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Moduł kierunkowy IX
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Ogniwa paliwowe
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Przedsiębiorczość, polityka, rynek energetyczny
1,5
ZAL
Wykład
30
IV - Specjalnościowych
Praca magisterska
20
ZAL
Ćwiczenia
0
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
5
ZAL-O
Seminarium magisterskie
60
SUMA
30,0