Odnawialne źródła energii-studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Odnawialne źródła energii

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów I stopnia, tego samego lub pokrewnego kierunku. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking ostatecznego wyniku studiów I stopnia (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 280 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomu i profilu kształcenia kierunku odnawialne źródła energii.
  Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS wynosi 90.
  Kierunek studiów mieści się w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo; dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych; dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie zaawansowanych technologii wykorzystania energii słonecznej, wiatru, wody, geotermalnej i biomasy. Ma wiedzę o systemach, metodach, technikach, narzędziach i materiałach służących do pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania surowców odnawialnych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zna i stosuje nowoczesne metody laboratoryjnej oceny biopaliw. Potrafi zaplanować, zorganizować i samodzielnie przeprowadzić kompleksowe badania związane z potrzebami energetycznymi gminy, powiatu, województwa. Prognozuje, identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z przekształceniami środowiska powstałymi w wyniku działalności sektora energetycznego oraz pozyskania i wykorzystania paliw kopalnych i odnawialnych. Wykazuje umiejętności posługiwania się techniką komputerową w zakresie inwestycji ekoenergetycznych. Wykazuje znajomość zagadnień z organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu, przedsiębiorczości. Posiada umiejętności projektowania instalacji i ich obsługi w rozproszonych systemach energetycznych z uwzględnieniem pozyskiwania surowców energetycznych. Zna nowoczesne metody wykorzystania i zastosowania odnawialnych źródeł energii na poziomie gminnym, regionalnym i krajowym w sektorach budownictwa, rolnictwa, transportu i innych jako elementu rozwoju biogospodarki. Absolwent zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy w: firmach związanych z odnawialnymi źródłami energii i gospodarką energią, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, firmach konsultingowych i doradczych, we własnej działalności gospodarczej.
  Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane jest osiągnięcie wszystkich poniższych efektów kształcenia:
  W kategorii WIEDZA: absolwent zna i rozumie:
  1. w pogłębionym stopniu, procedury prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości fizycznych i chemicznych oraz potrzebę wykonywania precyzyjnych pomiarów w procesach ekoenergetycznych
  2. w pogłębionym stopniu, teorie i prawa związane z procesami energetycznymi, wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające zależności między nimi, stanowiące wiedzę ogólną
  3. w pogłębionym stopniu, rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego, zrównoważonego użytkowania jego zasobów oraz zagrożenia występujące w skali lokalnej, regionalnej i globalnej
  4. w pogłębionym stopniu, czynniki wpływające na rozwój i funkcjonowanie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich
  5. w pogłębionym stopniu, systemy techniczne i typowe technologie w odnawialnych źródłach energii oraz zasady ich eksploatacji
  6. uwarunkowania etyczne i prawne związane z funkcjonowaniem odnawialnych źródeł energii
  W kategorii UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:
  1. zastosować zaawansowane techniki laboratoryjne i procesowe oraz narzędzia badawcze stosowane w odnawialnych źródłach energii
  2. samodzielnie planować i przeprowadzać doświadczenia, dokonywać pomiarów oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  3. dokonywać wszechstronnej analizy zjawisk wpływających na stan środowiska naturalnego i zasoby naturalne
  4. modyfikować (z użyciem odpowiednich technik i technologii) technologie energetyczne w celu ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz poprawy jakości życia człowieka
  5. samodzielnie formułować hipotezy badawcze, planować i przeprowadzać doświadczenia, dokonywać pomiarów oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  6. integrować wiedzę z zakresu energetyki, agronomii, ochrony i kształtowania środowiska, stosować podejście systemowe z uwzględnieniem aspektów technicznych, a także ekonomicznych, społecznych, gospodarczych i środowiskowych
  7. ocenić przydatność i wykorzystać nowe osiągnięcia analityczne, symulacyjne, eksperymentalne oraz technologiczne w odnawialnych źródłach energii
  8. krytycznie analizować istniejące rozwiązania w technologiach odnawialnych źródeł energii oraz proponować możliwości ich usprawnienia
  9. zaprojektować urządzenie, obiekt, system lub proces, związany z odnawialnymi źródłami energii z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
  10. komunikować się i prowadzić debatę na tematy związane z odnawialnymi źródłami energii ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców
  11. posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie terminologii odnawialnych źródeł energii
  12. planować, organizować i kierować pracą zespołu
  13. samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie
  W kategorii KOMPETENCJE: SPOŁECZNE absolwent jest gotów do:
  1. krytycznej oceny odbieranych treści i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii
  2. inicjowania działań, w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na rzecz społeczeństwa i interesu publicznego
  3. myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
  4. odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem rozwijania dorobku oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej
  Kwalifikacje umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich
  W kategorii WIEDZA: absolwent zna i rozumie
  1. w pogłębionym stopniu, podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w energetyce ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii
  2. ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w rozproszonej energetyce opartej na odnawialnych źródłach energii
  W kategorii UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi
  1. samodzielnie planować i przeprowadzać doświadczenia, symulacje komputerowe, dokonywać pomiarów oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  2. wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, dostrzegać podejście systemowe z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych, w tym społecznych, gospodarczych i środowiskowych oraz dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań
  3. krytycznie analizować i oceniać istniejące rozwiązania funkcjonujące w technologiach odnawialnych źródeł energii
  4. zaprojektować i wykonać proste urządzenie, obiekt, system lub proces, związany z odnawialnymi źródłami energii przy użyciu odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów
  PRAKTYKA
  program studiów przewiduje praktykę w wymiarze 4 tygodni/160 godzin/4 ECTS, realizowaną w jednostkach/firmach związanych z odnawialnymi źródłami energii, organach administracji samorządowej i państwowej.
  Celem praktyki jest przygotowanie studentów do realizacji pracy dyplomowej oraz do oczekujących ich zadań w pracy zawodowej. Dodatkowo zapoznanie z zasadami organizacji pracy i wykorzystania środków produkcji podczas realizacji procesów technologicznych w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
  W trakcie praktyk student doskonali wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zapoznaje się z praktycznym zastosowaniem wiedzy teoretycznej nabytej w trakcie studiów, metodami stosowanymi w praktyce oraz posiada możliwość weryfikacji nabytych umiejętności i kompetencji. Nadzór merytoryczny nad organizacją i przebiegiem praktyk sprawuje dziekan. Weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia oraz zaliczenia dokonuje opiekun praktyk na podstawie dzienniczka praktyki oraz rozmowy ze studentem.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia projektowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze energetyki, w tym związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Są także przygotowani do pracy w jednostkach samorządowych jako eksperci i specjaliści w zakresie programowania i realizacji lokalnych strategii rozwoju energetycznego oraz rozwiązywania lokalnych problemów energetyki. Absolwenci kierunku mają możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia oraz studiach podyplomowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 2
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w ekoenergetyce
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Podstawy energetyki
1
ZAL-O
Wykład
15
Procesy energetyczne w atmosferze
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Budownictwo pasywne, zero- i plus energetyczne
1
Energetyka wiatrowa
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Mała energetyka wodna
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Mikroorganizmy w energetyce
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
10
Moduł kierunkowy I
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Podstawy projektowania i budowy obiektów dla energii odnawialnej
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
10
Statystyka energii i metody badań empirycznych
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
15
15
Technologie pozyskiwania biomasy i konwersja jej do biopaliw
2
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
10
20
10
Wykorzystanie energii słońca
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Wykorzystanie energii ziemii i pompy ciepła
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
VI - Praktyka
Praktyka dyplomowa
4

ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
0
160
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Moduł Wydziałowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
30
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 2
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Efektywność energetyczna i poszanowanie energii
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
15
15
Laboratorium oceny biopaliw
2,5
BRAK
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
10
5
15
15
Moduł kierunkowy II
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Moduł kierunkowy III
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
15
Moduł kierunkowy IV
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Moduł kierunkowy V
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Rachunek ekonomiczny w ekoenergetyce
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Praca magisterska
7
ZAL
Ćwiczenia
0
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Instalacje ekoenergetyczne
3
BRAK
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
10
10
10
15
Modelowanie oddziaływania instalacji energetycznych na jakość powietrza
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Moduł kierunkowy VI
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Moduł kierunkowy VII
2
Ocena cyklu życia odnawialnych źródeł energii
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
35
10
Przedsiębiorczość, polityka, rynek energetyczny
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Środowiskowe skutki przemysłu energetycznego
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Praca magisterska
12
ZAL
Ćwiczenia
0
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
SUMA
30,0