Mała energetyka wodna

Small hydropower plants

2021L

Kod przedmiotu69S2-MEW
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówSposoby wykorzystania energii cieków wodnych. Charakterystyka zlewni potoków i rzek. Zasady bilansowania zasobów wodnych. Budowle piętrzące (zapory, jazy, elektrownie wodne). Charakterystyka i zasady pracy różnych typów elektrowni wodnych. Charakterystyka turbin wodnych, generatorów energii elektrycznej. Sposoby synchronizowania z siecią elektroenergetyczną. Rozwiązania techniczne i konstrukcyjne elektrowni wodnych oraz infrastruktury z nimi powiązanej.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Wyznaczanie charakterystyki wybranych cieków wodnych. Badanie modeli różnych turbin wodnych. Generatory energii elektrycznej współpracujące z turbinami wodnymi. Systemy łożyskowania hydrozespołów energetycznych. Układy sprzęgające i synchronizujące z siecią elektroenergetyczną. Systemy magazynowania energii. Projektowanie małej elektrowni wodnej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., 1) Hoffmann M., 1992r., "Małe elektrownie wodne", wyd. Nabba Sp. z o.o., 2) Jackowski K., 1971r., "Elektrownie wodne - turbozespoły i wyposażenie", wyd. WNT, 3) Lewandowski W., 2006r., "Proekologiczne odnawialne źródła energii", wyd. WNT, 4) Michałowski S., Plutecki J., 1975r., "Energetyka wodna", wyd. WNT, 5) Żbikowski A., 1967r., "Małe budowle wodne", wyd. PWN., t. ., ., ., s. .
Literatura uzupełniająca
Uwagi