Modelowanie oddziaływania instalacji energetycznych na jakość powietrza

2022L

Kod przedmiotu69S2-MOIEJ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładóworganizowane i niezorganizowane źródła emisji zanieczyszczeń powietrza. Procesy spalania a emisja gazów i pyłów. Czynniki wpływające na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Podstawy chemii atmosfery. Przegląd modeli matematycznych dyspersji i przemian zanieczyszczeń powietrza. Wartości odniesienia substancji w powietrzu. Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu. Oprogramowanie wspomagające obliczenia (Ek100w, Operat FB, GRAL, CALPUFF, Aermod). Wykorzystanie programów graficznych i GIS do tworzenia i edycji map wynikowych (Corel, Photoshop, QGis).,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:Obliczenia wstępne niezbędne do modelowania oddziaływania instalacji energetycznych na jakość powietrza: (i) emisja zanieczyszczeń powietrza w zależności od charakterystyki emitora (źródła ciepła); (ii) parametry emitora; (iii) parametry meteorologiczne; (iv) aerodynamiczna szorstkość terenu; (v) tworzenie emitora zastępczego; (vi) określenie zakresu obliczeń i inne niezbędne kalkulacje. Modelowanie procesów dyspersji za pomocą specjalistycznych programów komputerowych. Edycja wygenerowanych załączników graficznych (map wynikowych) w programach do grafiki wektorowej (typu Corel) i rastrowej (typu Photoshop).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi