Podstawy energetyki

2021L

Kod przedmiotu69S2-PODE
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, fizyka, chemia
Wymagania wstępneznajomość przedmiotów wprowadzających na poziomie co najmniej dobrym
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawowe pojęcia i definicje w energetyce cieplnej, właściwości paliw stałych i płynnych, wyznaczanie wartości opałowej paliw, spalanie i kontrola procesu spalania paliw, analiza spalin, zapotrzebowanie powietrza (wsp. nadmiaru powietrza). Konstrukcja palenisk i palników (pył węglowy, olej opałowy, gaz ziemny). Konstrukcja i zasady działania przemysłowych wytwornic pary wodnej i ciepłej wody użytkowej, przegląd konstrukcji kotłów tzw. małej energetyki. Pomiar składu spalin. Bilans energetyczny, straty i sprawność urządzenia kotłowego, wyznaczanie strat ciepła i przepływu w rurociągach parowych i wodnych, wykres Sankey’a.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie podstawowych wiadomości z energetyki cieplnej opartej o konwencjonalne źródła energii: węgiel kamienny, ropę naftową, gaz ziemny wykorzystywane w zakładach przemysłu przetwórczego (przemysł spożywczy, chemiczny i procesowy). Przedmiot obejmuje nowoczesne metody wytwarzania i wykorzystania ciepła, w tym także ciepła odpadowego powstającego w systemach chłodniczych; konstrukcje i zasady działania przemysłowych wytwornic pary wodnej i ciepłej wody użytkowej; przegląd konstrukcji kotłów tzw. małej energetyki; bilans energetyczny, straty i sprawność urządzenia kotłowego; wyznaczanie strat ciepła i przepływu w rurociągach parowych i wodnych; graficzne przedstawianie strat ciepła na wykresie Sankey’a.
Literatura podstawowa1) Orłowski P., Dobrzański W., Szwarc E., "Kotły parowe. Konstrukcja i obliczenia", WNT Warszawa, 1979 2) Szargut J., J. Ziębik., "Podstawy energetyki cieplnej", WN PWN Warszawa, 2000 3) Albers i in., "Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla instalatorów. (tłumaczenie z j. niemieckiego)", WNT Warszawa, 2007 4) Recknagel H., "Ogrzewanie +klimatyzacja – poradnik (tłumaczenie z j. niemieckiego)", EWFE Gdańsk,, 1994 5) Budny J., Groman A., "Gospodarka cieplna i energetyczna w zakładach przemysłu spożywczego", ART Olsztyn, 1981
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak