Podstawy projektowania i budowy obiektów dla energii odnawialnej

Principles of designing and construction of renewable energy installations

2021L

Kod przedmiotu69S2-PPBO
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu OZE oraz fizyki, chemii i biochemii
Opis ćwiczeńAUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Obliczanie instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw i modułów fotowoltaicznych. Obliczenia turbin wiatrowych – potencjalne możliwości zastosowania. Potencjalne możliwości zastosowania turbin wodnych – obliczenia. Określenie wydajności biomasy w zależności od sposobu energetycznego wykorzystania (biopaliwa, biogaz, zgazowanie, spalanie). Podstawowe obliczenia technologiczne urządzeń służących do energetycznego przetwarzania biomasy.,
Opis wykładówKlasyfikacja i ogólna charakterystyka źródeł energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej pod kątem zasobów i oddziaływania na środowisko. Charakterystyka pierwotnych źródeł energii odnawialnej. Energia wody. Energia geotermalna. Pompy ciepła. Energia wiatru i techniki jej wykorzystania. Energia słoneczna i techniki jej wykorzystania.
Cel kształceniaZapoznanie z podstawowymi zagadnieniami oraz sposobami obliczeń efektywności i wydajności urządzeń służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
Literatura podstawowa1) Lewandowski W.M. , Proekologiczne odnawialne źródła energii. . , WNT Warszawa, 2007 2) Klugmann – Radziemska E., Odnawialne źródła energii przykłady obliczeniow, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej Gdańsk, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak