Rachunek ekonomiczny w ekoenergetyce

Calculations inne co-energy sector

2022Z

Kod przedmiotu69S2-REWE
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Definicja i rodzaje inwestycji. 2. Cykl projektu inwestycyjnego. 3. Źródła wewnętrzne i zewnętrzne w podejmowaniu decyzji. 4. Rachunek ekonomiczny i jego istota i zadania 5. Ogólna budowa rachunku kosztów. 6. Klasyfikacja kosztów na cele zarządzania. 7. Koszt jako źródło podejmowania decyzji. 8. Problem czasu w rachunku ekonomicznym. 9. Ustalanie przepływów pieniężnych dla potrzeb oceny opłacalności projektów inwestycyjnych – zasady i metodologia. 10. Statyczne i dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych. 11. Założenia ekonomicznej oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Analiza kosztów i korzyści społecznych. 12. Przygotowanie założeń projektu ekoenergetycznego. 13. Opracowanie kosztorysu systemu wytwarzania energii w oparciu o OZE. 14. Opracowanie rachunku zysków i strat przedsięwzięcia ekoenergetycznego. 15. Pomiar i ocena efektywności produkcyjno-ekonomicznej przedsięwzięcia ekoenergetycznego. ,ĆWICZENIA:1. Organizacja systemu produkcyjnego OZE. 2. Procesy produkcyjne - charakterystyka. 3. Metody produkcji. 4. Stanowiska produkcyjne. 5. Pracochłonność produkcji. 6. Materiałochłonność produkcji. 7. Procesy technologiczne. 8. Jakość produkcji i procesów produkcyjnych. 9. Budowanie systemu zarządzania produkcją. 10. Opracowanie systemu kontroli produkcji. 11. Obliczanie opłacalności produkcji OZE. 12. Opracowanie technologii produkcji rolniczych surowców energetycznych. 13. Analiza ekonomiczna produkcji wybranych rolniczych surowców energetycznych. 14. Analiza strategiczna w produkcji OZE. 15. Kluczowe czynniki sukcesu w wytwarzaniu i komercjalizacji OZE.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dyka E., Mróz-Radłowska I., Ekonomia w energetyce: wybrane zagadnienia, Politechnika Łódzka, 2014 2) Piechota R., Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi