Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Informacja Naukowa I Bibliotekoznawstwo

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”); do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”) występujących na świadectwie dojrzałości.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 674 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 906 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów oraz określenia efektów kształcenia.
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent ma ukształtowany krytyczny stosunek do literatury naukowej, do poznawanych faktów, zjawisk i procesów bibliologicznych oraz posiada umiejętność ich poprawnego ujmowania dzięki opanowaniu podstawowych metod badawczych i narzędzi warsztatu naukowego. Absolwent posiada umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnorodnych źródeł (tradycyjnych, elektronicznych, zasobów Internetu i baz danych), profesjonalnego opracowania i organizowania informacji i zasobów informacyjnych oraz samodzielnego zdobywania wiedzy i przygotowywania pracy naukowej. Absolwent potrafi formułować własne opinie w sposób krytyczny i obiektywny, jest przygotowany do uczestniczenia w życiu kulturalnym, do propagowania wiedzy z zakresu studiowanego kierunku, do samodzielnego podejmowania działań zawodowych. Absolwent legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2 zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Ma podstawową wiedzę o miejscu bibliologii i informatologii (nauki o informacji) w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej
  - Opanował podstawową terminologię bibliologiczną i informatologiczną, jak też podstawową nauk humanistycznych i społecznych. Zna podstawową terminologię w języku angielskim
  - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą teorię i metodologię z zakresu bibliologii i informatologii
  - Zna różne rodzaje źródeł informacji w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz zasady posługiwania się nimi; rozumie ich przydatność w warsztacie naukowym oraz innych działaniach w zakresie studiowanego kierunku
  - Posiada wiedzę o historii książki, bibliotek, rozwoju czytelnictwa, a także działalności informacyjnej od czasów najdawniejszych po współczesne
  - Ma wiedzę o podstawowych metodach i narzędziach warsztatu naukowego właściwych dla studiowanego kierunku
  - Ma podstawową wiedzę o powiązaniach nauk studiowanego kierunku z innymi dziedzinami nauk i dyscyplinami naukowymi
  - Ma podstawową wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju w zakresie dziedzin nauki związanych ze studiowanym kierunkiem; zna podstawową literaturę naukową w zakresie studiowanego kierunku
  - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz z zakresu bhp, ergonomii, etykiety; rozumie znaczenie aktywności fizycznej na co dzień
  - Ma podstawową wiedzę o językach informacyjno-wyszukiwawczych, systemach klasyfikacyjnych oraz narzędziach organizacji wiedzy w Internecie
  - Zna rolę bibliotek i ośrodków informacji we współczesnym życiu kulturalnym, a także w procesie komunikacji społecznej
  - Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw prawnych funkcjonowania instytucji oraz organizacji działających w obszarze naukowym, społeczno-oświatowym i biznesowym
  2. W kategorii umiejętności:
  - Wyszukuje informacje ze źródeł tradycyjnych, elektronicznych, zasobów Internetu i baz danych oraz posiada umiejętność ich krytycznej analizy
  - Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
  - Poprawnie stosuje terminologię i pojęcia właściwe dla studiowanego kierunku w typowych sytuacjach profesjonalnych; posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności oraz kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym
  - Rozpoznaje różne rodzaje wytworów kultury związane ze studiowanym kierunkiem, przeprowadza ich analizę i określa znaczenie społeczne
  - Wykorzystuje zdobytą w toku studiów wiedzę teoretyczną oraz kompetencje; analizuje i formułuje w sposób krytyczny i obiektywny problemy badawcze z zakresu studiowanych dyscyplin
  - Wykorzystuje zdobytą w toku studiów wiedzę teoretyczną oraz kompetencje; analizuje i formułuje w sposób krytyczny i obiektywny problemy badawcze z zakresu studiowanych dyscyplin
  - Posiada umiejętność profesjonalnego opracowania i organizowania informacji i zasobów informacyjnych
  - Stosuje podstawowe elementy warsztatu naukowego; pracuje w zespole i rozwiązuje proste problemy badawcze
  - Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków w zakresie problematyki studiowanego kierunku; efekty pracy prezentuje w przejrzystej i przemyślanej formie, z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik odpowiednich dla studiowanego kierunku
  - Komunikuje się w języku polskim i angielskim z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla studiowanego kierunku, wykorzystuje różne kanały komunikacji
  - Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu zagadnień studiowanego kierunku, wykorzystuje różnorodne źródła; poprawnie redaguje, komentuje i opatruje aparatem krytycznym tworzone teksty
  - Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu zagadnień studiowanego kierunku
  - Posiada umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy dotyczącej podstaw prawnych, funkcjonowania i organizacji instytucji związanych z książką i informacją
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Jest otwarty na nowe idee i na zmianę ukształtowanych opinii wskutek nabycia nowej wiedzy
  - Stara się efektywnie organizować własną pracę i krytycznie ocenia jej postęp; potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  - Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  - Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego; potrafi świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej i kultury fizycznej; docenia ważność problematyki związanej z tymi obszarami wiedzy i ma potrzebę ciągłego rozwoju w wymienionych dziedzinach
  - Ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia aktualnych wydarzeń społecznych i kulturalnych oraz wykazuje zaangażowanie na rzecz jego zachowania
  - Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu oraz na podstawie analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania
  - Rozumie znaczenie rzetelnego opracowania i organizowania zasobów informacji i wiedzy
  - Uczestniczy w życiu kulturalnym oraz propaguje wiedzę z zakresu studiowanego kierunku
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  - nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w skali globalnej i regionalnej,
  - kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych,
  - nabycie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozumienia
  i analizowania zagadnień w zakresie bibliologii i informatologii,
  - zapoznanie się całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją
  i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie (specyfiką danej instytucji, strukturą organizacyjną danej instytucji, całokształtem pracy na danym stanowisku),
  - konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi,
  - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.
  Miejsca odbywania praktyki: ośrodki i centra informacji, pracownie bibliograficzne, instytucje edukacyjne, muzealne i kulturalne, wydawnictwa i księgarnie, archiwa i biblioteki. Student wykonuje podczas praktyk zadania na rzecz organizatora praktyk, uzgodnione z opiekunem praktyk zawodowych w jednostce przyjmującej. Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie analizy dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk sporządza pisemną opinię. Praktyka podlega obowiązkowemu zaliczeniu.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w sektorze biznesu, administracji, mediów, kultury, edukacji i nauki a także w firmach infobrokerskich, centrach analizy danych, ośrodkach informacji biznesowej oraz w redakcjach, wydawnictwach, bibliotekach i innych instytucjach kultury, ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, wydawnictwach, archiwach, księgarniach. Absolwent może podjąć pracę w instytucjach, w których wymagana jest sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, łatwość dostosowania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, negocjowania, itp.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Historia Polski
3
ZAL-O
Wykład
30
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język łaciński
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład do wyboru (historia filozofii lub etyka)
3
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Nauka o książce i bibliotece
6
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Wstęp do bibliotekarstwa
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Źródła informacji
6,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język łaciński
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Nauka o informacji
3,5
ZAL-O
Wykład
30
Prawne podstawy operowania informacją
3,5
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Heurystyka informacyjna
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Internet w pracy bibliotekarza
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Opracowanie formalne dokumentów
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Usługi biblioteczno-informacyjne
3
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Literatura polska
3
ZAL-O
Wykład
30
Literatura powszechna
3
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Historia kultury
3
ZAL-O
Wykład
30
Metody zarządzania
3
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Analiza i opracowanie dokumentów
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Społeczne konteksty działalności biblioteczno-informacyjne i użytkownicy informacji
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Zarządzanie wiedzą i informacją
2,5
ZAL-O
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Proseminarium
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Literatura regionalna
6
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Czytelnictwo
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Historia książek i bibliotek
3
ZAL-O
Wykład
30
Opracowanie rzeczowe dokumentów
6
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
V - Specjalizacyjne
Proseminarium
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Podstawy pedagogiki
2
ZAL-O
Wykład
30
Psychologia ogólna
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Systemy komunikowania w nauce
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Historia książek i bibliotek
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Projektowanie i ocena systemów i usług informacyjnych
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Terminologia informatologiczna w języku angielskim
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tworzenie stron WWW
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Historia sztuki
2
ZAL-O
Wykład
30
Prasoznawstwo
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Komunikacja społeczna i medialna
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Metodyka pracy z czytelnikiem
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona dziedzictwa bibliotecznego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tworzenie stron WWW
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesny rynek wydawniczy i księgarski
2
ZAL-O
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
8
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0