Gospodarowanie zasobami wodnymi - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauk o Środowisku

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Gospodarowanie zasobami wodnym

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Nabór na studia kandydatów następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym: a) konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata), język polski, matematyka – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. b) konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości: biologia lub chemia, fizyka lub fizyka z astronomią lub matematyka lub geografia, język polski lub język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, gospodarowanie zasobami wodnymi, pedagogika wczesnej edukacji, technologia drewna, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku gospodarowanie zasobami wodnymi trwają 3,5 roku (7 semestrów). Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 210. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 2292 oraz 240 godzin (6 tygodni) praktyk zawodowych.
  Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz ma profil ogólnoakademicki.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent kierunku gospodarowanie zasobami wodnymi posiada wiedzę z zakresu: biologii, ekologii, geologii, gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii z uwzględnieniem skutków aktywności człowieka w otaczającym go środowisku. Zna zasady zrównoważonego rozwoju, techniki i technologie wykorzystywane w ochronie środowiska oraz metody ochrony i odnowy zasobów naturalnych: wód powierzchniowych i podziemnych, gleb oraz zasobów leśnych. Posiada wiedzę pozwalającą na eksploatację stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, systemów wodociągów i kanalizacji. Potrafi rozwiązywać problemy związane z unieszkodliwianiem i zagospodarowywaniem odpadów stałych komunalnych oraz przemysłowych. Umie ocenić wpływ inwestycji na środowisko. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania środowiskiem oraz aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  W KATEGORII WIEDZY
  1.Charakteryzuje zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych
  2. Zna zasady wykorzystania praw przyrody w technice.
  3. Zna metody matematyczne i statystyczne oraz podstawy informatyki i modelowania stosowanego w naukach o zasobach wodnych.
  4. Zna metody badania podstawowych wielkości fizycznych przydatnych do oszacowania zasobów wodnych.
  5. Zna właściwości związków chemicznych występujących w wodach oraz naturalne i antropogeniczne źródła i cykle pierwiastków biogennych w środowisku wodnym.
  6. Identyfikuje zjawiska i procesy zachodzące w środowisku fizycznogeograficznym ze szczególnym uwzględnieniem hydrosfery.
  7. Opisuje struktury, mechanizmy i funkcje procesów życiowych organizmów na różnych poziomach organizacji w środowisku wodnym niezbędnych do oceny stanu wód.
  8. Ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska wodnego i o jego zagrożeniach oraz zna metody oceny i kontroli jego stanu.
  9. Ma wiedzę teoretycznie obejmującą zagadnienia z zakresu monitoringu biologicznego i fizycznochemicznego wód.
  10. Zna podstawowe terminy w języku obcym w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi.
  11. Ma wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz odnowy wody.
  12. Ma wiedzę o aspektach prawnych zarządzania zasobami wodnymi i prowadzenia działalności gospodarczej.
  13. Ma wiedzę o zmianach i zagrożeniach środowiska wodnego spowodowanych działalnością człowieka.
  14. Zna zasady oceny gospodarczego i ekologicznego znaczenia ekosystemów wodnych.
  15. Ma wiedzę o gospodarczym użytkowaniu zasobów wodnych w rolnictwie, przemyśle, energetyce, gospodarce komunalnej, rybactwie oraz turystyce i rekreacji.
  16. Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.
  17. Zna podstawowe zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy.
  W KATEGORII UMIEJĘTNOŚCI
  1. Wyszukuje, rozumie, analizuje i wykorzystuje w praktyce gospodarowania wodą informacje z różnych źródeł i w różnych formach.
  2. Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne w zakresie oszacowania wielkości i stanu zasobów wodnych.
  3. Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie oceny i monitoringu jakości wód.
  4. Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz modelowania i prognozowania zasobów wód oraz ich stanu.
  5. Dokonuje identyfikacji i analizy zjawisk wpływających na stan środowiska wodnego i zasobów wód.
  6. Posługuje się terminologią naukową z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi.
  7. Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  8. Wykorzystuje do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu gospodarowania wodą metody analityczne oraz eksperymentalne.
  9. Dokonuje krytycznej analizy funkcjonowania rozwiązań technicznych stosowanych w użytkowaniu zasobów wodnych, w gospodarce komunalnej, rolnictwie, rybactwie, energetyce.
  10. Potrafi zastosować rutynowe metody i narzędzia służące do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym z zakresu gospodarowania wodą.
  11. Umie przygotować wystąpienie ustne w języku polskim i obcym.
  12. Wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze lub projektowe, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski.
  13. Dokonuje identyfikacji i formułuje proste zadania inżynierskie o charakterze praktycznym, potrafi zaprojektować obiekt, system lub proces z zakresu ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz odnowy wody.
  14. Podejmuje działania mające na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów związanych z wykorzystaniem zasobów wodnych – dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich.
  15. Dostrzega i ocenia aspekty systemowe i pozatechniczne związane z różnorodnym wykorzystaniem zasobów wodnych.
  16. Umie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej.
  W KATEGORII KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH.
  1. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan zasobów wodnych.
  2. Ma świadomość skutków działalności inżynierskiej i gospodarczego wykorzystania wód na stan ich zasobów.
  3. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
  4. Myśli i działa w relacjach społecznych w sposób przedsiębiorczy.
  5. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
  6. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia.
  PRAKTYKI
  Program studiów przewiduje realizację praktyki zawodowej w łącznym wymiarze 6 tygodni (240 h).
  Celem praktyk na pierwszym stopniu kształcenia na kierunku Gospodarowanie zasobami wodnymi jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych w działach administracji samorządowej zajmujących gospodarka wodną, w przedsiębiorstwach dystrybucji wody, w tym w firmach komunalnych, instytucjach ochrony i kontroli stanu środowiska, stacjach uzdatniania wody, spółkach wodno-ściekowych, przedsiębiorstwach oczyszczania ścieków i odnowy wody, firmach melioracyjnych, służbach ochrony przyrody.
  Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów  po 4 i 6 semestrze studiów. Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów: umowy UWM z wybranym podmiotem, dzienniczka praktyk potwierdzonego przez opiekuna praktyk z ramienia pracodawcy i sprawozdania z praktyki.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, laboratoria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w instytucjach finansowych związanych z ochroną środowiska, służbach monitorujących stan środowiska oraz inspekcjach nadzorujących instalacje do ochrony środowiska, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych, wydziałach ochrony środowiska administracji państwowej, biurach projektowych w charakterze technologów oraz parkach narodowych i krajobrazowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 1
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Chemia
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Fizyka
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Matematyka i statystyka
4,5
III - Kierunkowe
Hydraulika
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Hydrologia
6
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
15
30
15
Podstawy gospodarowania wodą
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Biologia wód
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Grafika inżynierska
3
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
45
III - Kierunkowe
Ekologia i ochrona przyrody
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Meteorologia i klimatologia
3
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
15
25
5
Zagrożenia ekosystemów wodnych
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
V - Specjalizacyjne
Limnologia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Systemy ujmowania i dystrybucji wody, odprowadzania ścieków
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
45
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Mikrobiologiczna ocena stanu wód
8
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
45
Monitoring wód
6
ZAL
ZAL-O
BRAK
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe
15
15
15
15
Planowanie przestrzenne i ekonomika zasobów wodnych
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
V - Specjalizacyjne
Hydrotechnika i hydroenergetyka
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
Systemy oczyszczania ścieków
6
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe
30
25
5
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Melioracje
3,5
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
15
10
5
Podstawy geologii dynamicznej
3,5
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia komputerowe
15
5
10
V - Specjalizacyjne
Ochrona i rekultywacja wód
6
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
15
30
15
Podstawy prawne gospodarowania wodą
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Technologia uzdatniania i odnowy wody
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
VI - Praktyka
Praktyka w administracji
3
ZAL-O
Praktyki
80
Praktyka w przedsiębiorstwach dystrybucji wody
3
ZAL-O
Praktyki
80
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Gospodarcze użytkowanie wód
8
EGZ
ZAL-O
BRAK
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia projektowe
45
30
15
30
Oceny oddziaływania na środowisko
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Zagrożenia powodziami i ochrona przeciwpowodziowa
4
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
15
15
15
V - Specjalizacyjne
Moduł biomonitoringu i renaturyzacji środowisk wodnych
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
30
Moduł gospodarki wodno-ściekowej, oczyszczania i odnowy wody
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
30
Moduł jakości fiz-chem wód i technik pomiarowych
4
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
60
Pozwolenia wodno-prawne
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
Toksykologia wód
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Systemy Informacji Przestrzennej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
10
20
V - Specjalizacyjne
Metodologia badań
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
Modelowanie i analiza danych w gospodarowaniu wodami
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
45
Moduł biomonitoringu i renaturyzacji środowisk wodnych
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
30
Moduł gospodarki wodno-ściekowej, oczyszczania i odnowy wody
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
30
Moduł jakości fiz-chem wód i technik pomiarowych
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
30
Seminaria dyplomowe 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
Zarządzanie środowiskowe i projektami z zakresu gospodarowania wodami
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
VI - Praktyka
Praktyka w instytucji ochrony i kontroli środowiska
3
ZAL-O
Praktyki
80
Praktyka w przedsiębiorstwie melioracyjnym, rybackim, przemysłowym
3
ZAL-O
Praktyki
80
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
V - Specjalizacyjne
Moduł biomonitoringu i renaturyzacji środowisk wodnych
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
30
Moduł gospodarki wodno-ściekowej, oczyszczania i odnowy wody
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
30
Moduł jakości fiz-chem wód i technik pomiarowych
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
30
Praca inżynierska
15
ZAL-O
Inne zajęcia
150
Seminaria dyplomowe 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
SUMA
30,0