Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego

2017L

Kod przedmiotu0000SX-MODI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówW zależności od zainteresowań student może nabyć dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w ramach wybranego przedmiotu ogólnouczelnianego z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych
Cel kształcenia
Literatura podstawowaLiteratura wskazana przez prowadzącego przedmiot
Literatura uzupełniająca
Uwagi