Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego

2018Z

Kod przedmiotu0000SX-MODII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaZaworska-Nikoniuk D. Diagnoza, profilaktyka u terapia uzależnień. Olsztyn 2005. Epistheme
Literatura uzupełniająca
Uwagi