Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Safety and hygiene at work

2017Z

Kod przedmiotu1400SX-MK-BHP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBez wskazań
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńBrak
Opis wykładówRegulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązujące ustawy, rozporządzenia (Konstytucja RP, Kodeks Pracy, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach). Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń dla życia i zdrowia na poszczególnych kierunkach studiów (czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe). Analiza okoliczności i przyczyn wypadków studentów: omówienie przyczyn wypadków. Ogólne zasady postępowania w razie wypadku podczas nauki i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru). Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku - apteczka pierwszej pomocy. Dostosowanie treści szkoleń do profilu danego kierunku studiów jest bardzo ważne, gdyż chodzi o wskazanie potencjalnych zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się studenci.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie podstawowych wiadomości na temat ogólnych zasad postępowania w razie wypadku podczas nauki i w sytuacjach zagrożeń, okoliczności i przyczyn wypadków studentów, zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, jak również wskazanie potencjalnych zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się studenci.
Literatura podstawowa1) pod redakcją naukową prof. dr hab. med. Danuty Koradeckiej, Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych, t. , CIOP Warszawa, 2006, s. 2) , Ustwa z dnia 27 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami, Prawo o szkolnictwie wyższym, t. , , , s. 3) , Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, t. , , , s.
Literatura uzupełniająca1) Bogdan Rączkowski, BHP w praktyce, t. , ODDK Gdańsk, 2016, s. 2) Ryszard Mikulski, Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowiska pracy, t. , CIOP Warszawa, 1999, s.
Uwagi-