Demografia

2017L

Kod przedmiotu1472S1-DEMO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do socjologii
Wymagania wstępnePodstawy wiedzy w zakresie nauk społecznych
Opis ćwiczeńPrzedmiot realizowany w formie wykładów
Opis wykładówWykłady z zakresu: 1/ Demografia jako nauka o ludności 2/ Współczesne teorie demograficzne 3/ Metody analizy demograficznej 4/ Liczba i rozmieszczenie ludności 5/ Ruch wędrówkowy ludności 6/ Prognozy zmian demograficznych w Polsce i na świecie 7/ Podstawowe problemy demograficzne we współczesnym świecie, jak: bezrobocie, starzenie się społeczeństwa, ujemny przyrost naturalny
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami demografii oraz przedstawienie problemów ludnościowych współczesnego świata i Polski, w szczególności społecznych uwarunkowań i konsekwencji procesów ruchu naturalnego i wędrówkowego, struktur społeczno-demograficznych oraz zagadnień polityki ludnościowej. Rozumienie istoty procesów demograficznych. Wyrobienie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych i literatury przedmiotu. Przygotowanie do samodzielnej oceny sytuacji demograficznej i procesów demograficznych w skali globu, kontynentu i państwa. Ocena sytuacji demograficznej i głównych prawidłowości zmian demograficznych na świecie
Literatura podstawowa1) W. Czarkowska, K. Kluzowa, K. Slany, Elementy demografii , Kraków, 1989 2) J.Z.Holzer, Demografia, PWE,Warszawa, 2003 3) Okólski M. Fihel A., Demografia Współczesne zjawiska i teorie, Scholar Warszawa, 2012
Literatura uzupełniająca1) M. Krywult-Albańska, Spis powszechny jako źródło informacji o ludności , Studia Socjologiczne, 4 (207), 2012 2) P.Szukalski, Demografia relacji międzypokoleniowych, w: Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego , 2011
UwagiBrak