Design społeczny (warsztat)

2018L

Kod przedmiotu1472S1-DSPOL1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńZajęcia mają wprowadzić studentów w projektowanie społeczne. W punkcie wyjścia uwaga zostanie zwrócona na pojmowaniu projektowania społecznego w ujęciu filozoficznym, prezentacji jego fundamentów, dziejów i głównych problemów, relacji między filozofią społeczną a innymi działami filozofii czy naukami o społeczeństwie, stosunku poszczególnych szkół i nurtów filozofii społecznej do projektowania społecznego. Potem nastąpi przedstawienie wybranych współczesnych stanowisk filozoficznej refleksji nad życiem społecznym. Studenci pod kierownictwem nauczyciela zrekonstruują na bazie analiz tekstów kilka koncepcji projektowania społecznego ze wskazaniem zjawisk społecznych i zmian społecznych, do których odnoszą się. Co będzie stanowiło podstawę do krytyki, porównań, odniesień do rzeczywistości czy wyrażania własnych poglądów i pomysłów. Oprócz tego przeprowadzą analizę wybranych tekstów dotyczących dizajnu. Kolejnym blokiem zajęć będą zajęcia terenowe pozwalające na śledzenie wydarzeń miejskich odnoszących się do dizajnu.Wszystkie części zajęć łączy analizowanie relacji między ideami filozoficznymi a rzeczywistością kulturową, społeczną, ekonomiczną, polityczną.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaZajęcia mają zapoznać ze specyfiką projektowania społecznego w ujęciu filozoficznym, wprowadzić w wybrane filozoficzne koncepcje życia społecznego oraz wskazać ich praktyczne konsekwencje. Ponadto ukazać relacje między ideami filozoficznymi a rzeczywistością kulturową, społeczną, ekonomiczną, polityczną. Przedmiot ma kształtować wyobrażenie otwartego charakteru ważnych społecznie pytań i dialogicznej postawy poszukiwania odpowiedzi na nie. Poza tym winien zaznajamiać z podstawową terminologią filozofii społecznej, uczyć analizy złożonych argumentów. Przez co będzie służył rozwijaniu umiejętności jasnego, precyzyjnego i elokwentnego wyrażania poglądów (w mowie i piśmie). Może również wyrabiać lepsze zrozumienie świata społecznego, kreatywność, umiejętności krytycznego, strategicznego i innowacyjnego myślenia. Oprócz tego winien rozwijać także odpowiedzialność moralną i obywatelską, uwrażliwiać na nowatorskie koncepcje filozofii odnoszące się do życia społecznego.
Literatura podstawowa1) G. Standing, Prekariat. Nowa. Niebezpieczna klasa, PWN, 2014, s. 40‒53, 55‒ 2) P. Singer, Etyka praktyczna, Książka i Wiedza , 2003, s. 65‒88 3) D. Sudjic, Język rzeczy, Karakter, 2013, s. 59‒102 4) B. Bochińska, Zacznij kochać dizajn, Marginesy, 2016, s. 190‒209 5) F. Springer, Źle urodzone, Karakter, 2011, s. 141‒163 6) I. Berlin, Dwie koncepcje wolności, w: tenże, Cztery eseje o wolności, WN PWN, 1994, s. 178‒193 7) E. Abramowski, Związki przyjaźni, http://lewica.pl/?id=26666&tytul=Edward-Abramowski:-O-zwi%B1zkach-przyja%BCni, wiele, wiele 8) K. Millett, Teoria polityki płciowej, w: T. Hołówka (red.), Nikt nie rodzi się kobietą, Czytelnik, 1994, s. 58‒68, 70‒
Literatura uzupełniająca1) Baszkiewicz J., Myśl polityczna wieków średnich, wiele wydań, 2) Becker H., Barnes H.E., Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii, t. I-II, Książka i Wiedza, 1964-1965 3) Boucher D., Kelly D., Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności, Wydaw. UJ, 2008 4) Grinberg D., Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870-1914, WN PWN, 1994 5) Kornatowski W., Zarys dziejów myśli politycznej starożytności, PAX, 1968 6) Putnam Tong R., Myśl feministyczna. Wprowadzenie, WN PWN, 2002 7) Strauss L., Cropsey J. (red.), Historia filozofii politycznej, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego – Fronda Pl, 2010 8) Szacki J., Historia myśli socjologicznej, wiele wydań, 9) Elliott A., Współczesna teoria społeczna, WN PWN, 2011 10) Rudaś-Grodzka M. i in. (red.), Encyklopedia gender, Czarna Owca, 2014 11) Boćkowska A., Księżyc z Peweksu. O luksusie w PRL, Czarne, 2017
Uwagibrak