Design społeczny (warsztat)

2019Z

Kod przedmiotu1472S1-DSPOL2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńProblematyka pierwszego bloku zajęć koncentruje się na wybranychproblemach i stanowiskach filozoficznego projektowania społecznego w czasach współczesnych. Omówienie poglądy mają ukazać oryginalność i nowatorstwo danego myśliciela. Studenci pod kierownictwem prowadzącego na bazie przeprowadzonych analiz tekstów rekonstruują poglądy na określone problemy, podejmują ich krytykę, dokonują ich porównania, odnoszą do rzeczywistości społecznej i jej palących problemów oraz artykułują własne poglądy. Drugi blok zajęć odnosi się do analizy treści ważniejszych prac w języku polskim o dizajnie, polskich stron internetowych i czasopism zajmujących się dizajnem. Trzecia częścią zajęć będą zajęcia terenowe - uczestnictwo w miejskich wydarzeniach odnoszących się do dizajnu, projektowania społecznego.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaPrzedmiot ma za zadanie rozwinięcie wiedzy z zakresu projektowania społecznego w ujęciu filozoficznym. Służy wprowadzeniu w główne problemy i nurty współczesnej filozofii społecznej, a także w relacje pomiędzy ideami filozoficznymi a praktyką społeczną. Kształtuje wyobrażenie otwartego charakteru ważnych społecznie pytań i dialogicznej postawy poszukiwania odpowiedzi na nie. Poza tym zaznajamia z podstawową terminologią filozofii społecznej, uczyć analizy złożonych argumentów. Przez co służy rozwijaniu umiejętności jasnego, precyzyjnego i elokwentnego wyrażania poglądów (w mowie i piśmie). Wyrabiać lepsze zrozumienie świata społecznego, kreatywność, umiejętności krytycznego, strategicznego i innowacyjnego myślenia. Oprócz tego rozwija także odpowiedzialność moralną i obywatelską, uwrażliwia na nowatorskie koncepcje filozofii odnoszące się do życia społecznego.
Literatura podstawowa1) Walzer M., Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości, Wydaw. UW, 2007 2) Rawls J., Liberalizm polityczny, WN PWN, 1998, s. 194‒225 3) Bookchin M., Przebudowa społeczeństwa, Bractwo Trojka , 2009, s. 164‒198 4) Uliński M., Troska i sprawiedliwość. Dwie perspektywy moralne w studiach Carol Gilligan, w: tenże, Etyka troski, Aureus, 2012, s. 29‒50 5) Lazari-Pawłowska I., Trzy pojęcia tolerancji, t. 8, „Studia Filozoficzne” , 1984
Literatura uzupełniająca1) Sudjic D., wyd. Karakter, Język rzeczy, 2013r., tom 2) Goodin R., Pettit P. (red.), wyd. wiele wydań, Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, tom 3) Elliott A., wyd. WN PWN, Współczesna teoria społeczna, 2011r., tom 4) Rudaś-Grodzka M. (red.), wyd. Czarna Owca, Encyklopedia gender, 2014r., tom 5) Boucher D., Kelly P. (red.), wyd. Wydaw. UJ, Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności, 2008r., tom 6) Wilhide E. (red.), wyd. Arkady, Historia designu, 2017r., tom
Uwagibrak