Diagnoza i prognoza społeczna

2018Z

Kod przedmiotu1472S1-DiPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńInnowacje społeczne: analiza poszczególnych przypadków. Realizacje studentów.
Opis wykładówW pierwszej kolejności przeanalizowane zostaną podstawowe kategorie socjologiczne, które znajdują zastosowanie przy opisie zjawisk związanych z innowacjami społecznymi, są to między innymi: zmiana społeczna, proces społeczny, progres i regres społeczny, normy i wartości społeczne. W dalszej kolejności analizie zostaną poddane kategorie dewiacji społecznych i innowacji społecznych. Scharakteryzowane zostaną także innowacje społeczne na poziomie makro, mezzo i mikro, a także innowacje generowane endogennie oraz katalizowane zewnętrznie.
Cel kształceniaCelem realizowanego kursu jest wyposażenie studenta/tki nań uczęszczających w podstawowy zasób wiedzy z zakresu socjologicznej problematyki innowacji społecznych.
Literatura podstawowaPraca zbiorowa , 2012 r., "Współczesne zagadnienia i problemy ekonomiczne i społeczne", wyd. Kraków, 2) Castells M., 2008 r., "Społeczeństwo sieci", wyd. PWN, Warszawa, 3) Beck U., 2004 r., "Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności", wyd. Wydawnictwo Naukowe Scholar, t.Rozdział I. O logice podziału bogactwa i ryzyka, 4) Fukuyama F., 2000 r., "Wielki wstrząs", wyd. Politeja, s.42-51, 5) Okólski M., 2009 r., "Europa i Polska jako obszar imigracji, w: Zahorska M., Nasalska E. (red.), Wartości polityka społeczeństwo", wyd. Wydawnictwo Naukowe Scholar, s.423-442, 6) Domański H., 2009 r., "Społeczeństwa Europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości", wyd. Scholar, Rozdział 6: Zaufanie, 7) Goffman, E., 1981 r., "Człowiek w teatrze życia codziennego", wyd. PIW, s. 54- 155 oraz 310-326.., 8) Giza-Poleszczuk A., 1991 r., "Stosunki międzyludzkie i życie zbiorowe”, [w:] M. Marody, Co nam zostało z tych lat.", wyd. ANEKS, Londyn, s. 69-105.
Literatura uzupełniająca1) P. Sztompka, Socjologia zmian spolecznych , t. , Znak, 2004, s. 19-51.
UwagiBrak.