Etyka

2017Z

Kod przedmiotu1472S1-ETYKA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceNie ma
Wymagania wstępneNie ma
Opis ćwiczeń- Wybrane zagadnienia z historii etyki: relatywizm sofistów, racjonalizm i intelektualizm etyczny Sokratesa, hedonizm etyczny (szkoła cyrenejska), kult cnoty w etyce cyników, etyka szkoły epikurejskiej, etyka Platona i Arystotelesa, etyka miłości bliźniego, etyka autonomiczna (formalizm etyczny) Kanta, utylitaryzm, postmodernistyczna etyka nowoczesności, Współczesna etyka normatywna (bioetyka, etyka ekologiczna).
Opis wykładów- Etyka a moralność. Teoretyczne i potoczne rozumienie etyki i moralności. Etyka jako teoria moralności. Specyfika moralności. Natura etyki. Sposoby uprawiania refleksji nad moralnością. Etyka opisowa (historia moralności, socjologia moralności i psychologia moralności), etyka normatywna (pojęcie dobra, główne kierunki etyki normatywnej). Związek etyki normatywnej z filozofią. Etyka niezależna. Relatywizm, absolutyzm, racjonalizm i intelektualizm etyczny. Tolerancja jako wartość (tolerancja jako idea etyczna, religijna, obyczajowa, liberalizm i demokracja a tolerancja, granice tolerancji. Odpowiedzialność jako wartość (odpowiedzialność za siebie, za innych, zbiorowa). Sprawiedliwość egalitarna i elitarna. Godność jako wartość.
Cel kształceniaPrzedmiot ma na celu wprowadzenie studentów w problematykę i obszar myślenia charakterystyczny dla etyki zachodniej; ma zaznajomić ich z podstawową terminologią i głównymi teoriami etycznymi; celem przedmiotu jest też uświadomienie pluralizmu etyki i problematyczności konfliktów moralnych.
Literatura podstawowa1.Brandt R. B., 1996, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, PWN, Warszawa 2. Hołówka J., 2002, Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 3.Ricken F., 2001, Etyka ogólna, wyd. Antyk, Kraków 4. Singer P., 1998, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 5. Bourke V. J., 1994, Historia etyki, Wyd. Krupski i S-ka, Toruń 6. Szyszkowska M., 2010, Etyka, Wyd. KAW, Warszawa 7. Starzyńska-Kościuszko E.,2009, Etyka. Główne pojęcia i zagadnienia, w: Podstawy filozofii, pod red. S. Opary, B. Zielewskiej-Rudnickiej i A. Kucnera, Wyd. UWM, Olsztyn 8. Opara S., 2011, Jak żyć? Wykłady z etyki, Wyd. AH, Pułtusk
Literatura uzupełniająca
UwagiNie ma