Filozofia

Philosophy

2017Z

Kod przedmiotu1472S1-FILO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńFilozofia a myślenie potoczne, zdroworozsądkowe, religia, mitologia, nauka. Najważniejsze koncepcje i sposoby uprawiania filozofii. Teoretyczne i praktyczne zadania filozofii. Najważniejsze odmiany filozoficznej teorii bytu i ich związek z teoriami nauki. Epistemologiczne spory o źródła i metody poznania. Jak rozumieć prawdę współcześnie? Filozoficzne koncepcje człowieka i ich praktyczne następstwa (kultura, społeczeństwo, polityka, działanie). Podstawowe odmiany i funkcje etyki. Stanowiska etyczne w kwestii dobra i szczęścia człowieka. Filozoficzne spory o piękno i znaczenie działań artystycznych.
Opis wykładówHistoryczne i współczesne źródła myślenia filozoficznego. Filozofia a nauki szczegółowe. Metoda naukowa a metoda filozofowania. Teoretyczne i praktyczne znaczenie filozofii. Główne działy, dyscypliny i zagadnienia filozofii. Ontologia: co i jak istnieje? Z czego się składa i jak się zmienia? Gnoseologia: czym jest wiedza? Jak jest zdobywana? Na czym polega i jak się dokonuje weryfikacja wiedzy? Człowiek jako problem filozoficzny: pochodzenie, istota, sposoby rozumienia, problematyczność. Aksjologia: problem istoty, istnienia, hierarchii, odmian i znaczenia wartości. Filozofia praktyczna: etyka i estetyka. Odmiany, problemy i znaczenie etyki. Moralność jako przedmiot etyki. Deontologia. Wybrane dyscypliny filozoficzne: filozofia dziejów, filozofia społeczna, filozofia ekonomii, filozofia kultury.
Cel kształceniaPoznanie podstawowej terminologii filozoficznej, głównych dziedzin i dyscyplin filozofii współczesnej, powiązanych z nimi zagadnień, sporów i rozstrzygnięć. Poznanie źródeł myślenia filozoficznego oraz teoretycznych i praktycznych funkcji filozofii. Wykształcenie umiejętności operowania terminologią filozoficzną, analizy poglądów (założeń, tez, argumentów, wniosków). Zrozumienie roli i miejsca filozofii wobec nauk szczegółowych, zjawisk kulturowych, społecznych i gospodarczych. Zrozumienie znaczenia myślenia krytycznego dla rozwoju ludzkiej wiedzy, postaw i zachowań, planowania i realizowania działań.
Literatura podstawowaPodstawy filozofii, red. S. Opara, A. Kucner, B. Zielewska-Rudnicka, Olsztyn 2009; Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, Warszawa 1983 (lub inne wydanie); Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2003; Hempoliński M., Filozofia współczesna. Wprowadzenie do zagadnień i kierunków, Warszawa 1989; Hartman J., Wstęp do filozofii, WN PWN, Warszawa 2005; Galarowicz J., Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992 (lub inne wydanie); Mała encyklopedia filozofii, pod red. S. Jedynaka, Bydgoszcz 1996; Filozofia. Leksykon PWN, pod red. W. Łagodzkiego i G. Pyszczka, Warszawa 2000; Dogiel G., Antropologia filozoficzna, Kraków 1992; Haeffner G. , Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, Kraków 2006.
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak