Kultura masowa i konsumpcja

2018Z

Kod przedmiotu1472S1-KMiK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceanaliza zjawisk i form kultury
Wymagania wstępnePodstawy wiedzy o zjawiskach i formach kultury.
Opis ćwiczeńZapoznanie z tematyką przedmiotu, literaturą i warunkami uzyskania zaliczenia. Podstawowe pojęcia i kategorie związane z kulturą masową. Historia i teraźniejszość kultury masowej. Specyfika kultury masowej. Refleksja nad kulturą masową obecna w różnych nurtach badawczych. Krytyka kultury masowej. Konsumpcja i konsumpcjonizm. Konsumpcja w perspektywie psychologii ewolucyjnej.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaZapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i kategoriami związanymi z kulturą masową, jej historią i teraźniejszością, w tym z populizmem i konsumpcją. Wypracowanie u studenta umiejętności obcowania z wytworami kultury masowej i korzystania z niej w sposób krytyczny.
Literatura podstawowa1) 1. Adorno T., Horkheimer M., 1. Adorno T., Horkheimer M., Przemysł kulturalny [w:] Dialektyka oświecenia, Warszawa 1994. 2. Gołębiewska M., Demontaż wyobraźni, Gdańsk 2002. 3. Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1983. 4. Strinati D. (tłum. Wojciech Burszta), Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998. 5. Fiske J., Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010. 6. Red. Jawłowska A. i Kempny M., Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, Warszawa 2005. 7. Red., Kempny M., Kiciński K., Zakrzewska E., Od kontestacji do konsumpcji. Szkice o przeobrażeniach współczesnej kultury, Warszawa 2004., Warszawa , 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi